HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAOL MR NUMMERS
1991 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Allemaol mr nummers, ciefers of en getal,
hure bi-j ut laeve, altid aoveral.
Allemaol mr nummers, ciefers of en getal,
Minse waere stieg mr slummer,
mr zien mier en mier en nummer.
Minse waere stieg mr slummer,
mr zien mier en mier en nummer.

Zien de schoon verslete, de bks kepot gerete,
ut aoverhemp is ni mier fein en de jas dae wrt te klein.
Den hood dae is ok errig kal, en de kieps is toch z val.
Alles wt ik droog of drag, haet ennen nummer op vandag!

Belastinggeld betale, of pensioen gaon hale.
Ennen ozel n 't loket, s me ni de nummer wet.
Belle mit den telefoon, of en aoverschrieving don,
gaar niks giet in zon gevl, znder nummer of getl!

Mej dink ik 't is vif vr twellef, wie lang blif ik zoe mich zellef.
Beeldscherm, floppie of disket, of wie dt allemaol het.
Of ut oeit wl wenne zal, dt merk ik dan later wal.
'k Vraog mich af waor mot dt hin, s ik mr en nummer bin?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S UT NOG KN
19 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
s ut nog kn, jao s ut nog kn,
beginne wej stieg wer vn veuren af an.
't Zit s allemaol in ut blood,
wer te beginne mit ni-je mood.
s ut nog kn, jao s ut nog kn,
beginne wej stieg wer vn veuren af an.

'k Bin is op en fies gewest, 'ne zenger mit orkes,
znge en speulde mit plezeer, idderien hj en ander pepeer.
't Orkes dt waor al klaor, wie de zenger op de hellef waor.

Staon de kaokpt op ut veur, giet de bel n de der.
Der woort gelache en geprot, mr ut zorms woort zwart in de pot.
Aetestid is daor, mr ut aete lang ni klaor.

Is der mej wt scheif gegaon, of vl ni good gedaon.
Good bedoeld, mr op ut end, kwaom ut ni ot wie ut waor gemend.
Klage bt ni mier, 't laeve giet toch wier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ZIT MEZIEK IN
1981 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Dao zit meziek in, dt deut mich good.
Dt guf den burger wer ni-je mood.
Al wt mich good deut meug noeit vergan,
en jnk gelierd is ald gedaon.

De hermenie mk gj meziek, in de maot precies geliek.
Ut slaagwerk en de clarinet, groete bas en de trompet.
Haoren, alto, saxofoon, bariton, tuba, schuuftrombaon.

En koer dt zingk en melodie, mk daormej de minse bliej.
En jungske dt en liedje zingk, s ut mej ok gammel klink.
rges zingk der en sopraan, achter ennen aope raam:

Enne melder hiel hoeg in de loch, krieg vn 't fluite ni geng.
De metkolf, ekster, spraon en krej, kwake um ut hrdste mej.
Alle henne en den haan, kriege noeit geng der vn.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DT ZAL MICH NOEIT MIER GEBEURE
1989 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Dt zal mich noeit mier gebeure, wt mich ut laeve ok bringk.
'k Veul nog mien wange roed kleure, s ik daor wer n dink.
Vr de zvlste kier, zeg ik noeit, noeit mier.
Vr de zvlste kier, zeg ik noeit, noeit mier.

Wintersport in Oesteriek, en vastelaovend vele geliek.
Wet gej wie ik mich vulde, wie de meziek daor speulde?
Gluuf mr, wie ik dt zog, heb ik irlijk gedoch:

Mit de visgaerd in de hand, zoot ik n de waterknt.
Mr en groete zie-meermin, trok mich zoe ut water in.
Razelend vn de kelt, heb ik thoes verteld:

Idderien dae haet wl is, vroeg of laat en kans gemis.
En in idder laeve, ging wl is wt der naeve.
Giet ut laeve nog wier, zeg dan iddere kier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT DIEET
1990 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wt ik allemaol leet, vr dt streng dieet.
Al dt lekker aete, kos ik wl vergaete.
Zoog ik de dietiste, woos ik pas wt ik miste.
Zoog ik de dietiste, woos ik pas wt ik miste.

Noeit gehuurd vn calorieje, vn moderne theorieje.
Altid duchtig begaaid, flink oet de kaokpot gespaajd.
Ut waor wl te verwchte, ens, doe kwaome de klachte.

Wie ik mich doe heb gevuld, op ut rste dieet-consult.
'k Huurde daor de gjje raod, doj altid alles mit maot.
'k Wiet nouw idder pundje, giet altid dr ut mundje.

'k Werkde n en good figuur, mit en strenge hngerkuur.
De dietiste goof mich mood, jao, dt deej mich toch z good.
Wie ovvertugend zeej koos praote, lekker aete moos ik zellef laote.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENS DAN GIET DE ZN WER SCHINE
1987 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ens dan giet de zn wer schine,
ens trek alle nevel op.
s de wolke gaon verdwine,
schient de zn s lekker werrem op de kop.
Mit en greuzelig gezech,
loepe wej in 't znnelech,
mr ok in de maoneschin,
kn ut erg plezirrig zien.

Storm en raegen of en schoor, giet de maas mit is.
Vruus ut hiel de winter door, 't waer is vn de wis.
Waekelang en duustre loch, nevel iezel smog.
Iene kier gebeurt ut ech, wejje de wolke weg.

's Winters bi-j de Eskimo's, is ut altid nch.
Maonde wrt in de iglo's, de zomer afgewch.
Is ut werrek n de knt, in Eskimo-land,
zinge same groet en klein, lachend dit refrein:

Hebbe wej is enne strop, taegeslaag of pech.
Velt s ut daak has op de kop, liek 't geluk wit weg.
Is de nch mej errig lnk, kriegs te stank vr dnk.
Wt der ok in 't laeve is, blief stieg optimis.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEVE EN NEME
1985 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Gaeve en neme, mr ut meiste gaeve.
Hiel vl probleme oet ut daaglijks laeve,
zien dan z zwaor ni mier, en op de laevesreis,
gaon wej dan same wier, mit gaeve en neme
mr gaeve ut meis.

Vaderlandse politiek, idder zaet hae haet geliek.
Dt is net wie aoveral de beste steurluuj staon n wal.
't Zellefde wie ut ok zal zien, water mot der bi-j de win.

In de schoel en in de kerk, bi-j de sport of op ut werk,
hebbe stieg wer alle minse, andre zrg en eige winse.
Ien ding is vn groet belang, hiel s laeve lang.

Velt der op ennen heldren dag ok is ennen dnderslag.
Wrt der vroeg of laat is oeit, erg hrd mit de der gegoeid.
Ens dan is de buuj vrbej, same zegge wej:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GLORIA
1987 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Gloria, gloria, in excelsis Deo,
Gloria, gloria, in excelsis Deo,

Wie der vr twie doezend jaor, 't Christendom nog gaar ni waor,
stnd ut al op perkament in ut alde testament.

De verlosser lang vrspeld, znder oerlog of gewld.
Pleiter vr ut minserach, kump in Bethlehem terach.

Herders waore op ut veld, haet den ingel eur verteld:
Jezus kump vr idderien, ni vr blank of zwart allien.

Help s vrede stichte Hier. Troeste, helpe, altid mier.
Blif bi-j s en mak s sterk, wt wej doon blief minsewerk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GJJEN DAG
1992 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Gjjen dag, allemaol same, hallo,
hiel vl in ut laeve, is en kedo.
s wej zoe is efkes um s kieke,
zal ut vas en zeker, hiel duk blieke.
Hiel vl dinge kriege wej zoe mr kedo,
gjjen dag, allemaol same, hallo!

Waere wej ok mej geplog dr pech of kwojje zin,
haopelijk zeen wej ok dan, de zin vn 't laeve in.
Gaon der hiel vl dinge mej, wiet bovven s verstnd,
Lach dan toch is efkes, zet de zrrig n de knt.

Zien wej mej de gjje waeg, ok vr en tiedje kwit,
blieve wej mr zeuke want vandaag is ut nog tid.
Nemus wet wt merge kump, mr dt zeen wej dan wal,
dinke wej ni al te vl n wt nog kmme zal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEB GEj UT NI-JS GEHUURD
1980 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Heb gej al ut ni-js gehuurd, 't is has rnd in hiel de buurt.
Waorum hebbe ze dt gedaon, dt ut zoe nouw toch mos gan.
Wae hj dt nouw toch verwch, zeg ni dt ik ut heb gezg!

Kump de buurvrouw n de der, kump ze lichtig rges veur.
Ut letste ni-js dt wet ze al, of ze verzint ut zellef wal.
Is der rges wt n de hnd, dan vertelt ze intressnt:

Hrte, rote, schuppe, krus, den iene wint, den andere verluus.
't Is en arig tidverdrif, ok al huurs te mej gekif.
Mej en dan, der tusse-dor, smiespelt immus heer of daor:

Idder mot vn tid tot tid, rges ziene kwazel kwit,
hiel vl minse praote gaer, ovver de liefde en ut waer.
Ovver den ozel mit ut geld, mr der wrt ok duk verteld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN HEMEL OP AERD
1970 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Dit kos den hemel op aerd wl zien,
nemus dink nouw nog n zrrig en n pien.
Idderien haet en lachend gezech,
straolende oege, wie sterre z lech.
Kos nouw den tid mr stil blieve staon,
dan hfde wej ni nao hos toe te gan.
Kos nouw den tid mr stil blieve staon,
dan hfde wej ni nao hos toe te gan.

Der woort en jubileum geveerd
dt waor dan ok wal de mjte ward.
De muzikante deje eur bas,
noeit is de stemming baeter gewes.
Allemaol sprnge ze ovver de vlor
en znge same hiel hrd in kor:

De zittingsaovend, gans otverkch,
haet ut publiek vl plezeer gebrch.
Wt haet ut idderien good gedaon,
den tid is toch z gauw umgegan.
De veurzitter erg mit zien bntje verird,
hj zich s dankwaord vn bote gelird:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HERINNERINGE
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Herinneringe, n hiel vl dinge.
Herinneringe, daor vn te zinge.
Herinneringe, die zich verminge.
Herinneringe, die noeit verginge.

Alde foto's vn vr jaore, duk wt bron en gal gewaore.
Altid bringe ze en stuk, de vervlaogen tid teruk.

Duk s wej n vroeger dinke, dan liek alles mier te blinke.
't Zellefde wie ut is gewes, nemus wet wt is ut bas.

Altid laeve der vl winse, bi-j has allemaol de minse.
Want de welvaart en ut geld, waor nog noeit geliek verdeld.

Duk gezg en ok geschreve: waor zien die toch al gebleve.
Wie ok alles giet of ging, stieg blief en herinnering.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN HOEFPRIS
1980 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Iddre kier s ik diech zi-j, dink ik altid wer opni-j,
diech bees den hoefpris,
diech bees den hoefpris, oet de lotteri-j.
Jao, jao, jao,
diech bees den hoefpris,
diech bees den hoefpris, oet de lotteri-j.

'k Heb mich lets en lot gekch, 't haet mich vl geluk gebrch.
En geit dt waor den rste pris, geitemelk vind ik vies.
Iddre merge huur ik ba, bi-j mich zellef zeg ik na.

'k Hj z gaer is sjans gehad mit enne gjje leve schat.
Wiejs diech in mien oege keeks en mich bi-j den errem peeks.
Doe heb ik direk gedoch diech bes net wt ik mich zoch.

Km ik rges n ut strand, of in 't Limburgs mergelland.
rges op de Drentse hei, of in Zieland op de klei.
't Zellefde waor ik rges km, altid dink ik vn mien Lmm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IER N GOD
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ier n God op de werreld, en in den hemel hoeg.
Jezus och verlees s, noeit oet ut oeg.
Mit s oege gerech op ut hemels lech.
Ier n God op de werreld, en in den hemel hoeg.

Ieuwe al vrspeld, stieg wer doorverteld.
In de winternch, zng den ingel zach.

Zoe op ens van ver, scheen en heldre ster.
Jezus, lang verwch, kwaom doe in kersnch.

Jezus, neergelg, op en schaopevch.
Schiepers, ruig en stoer, znge doe in koer:

Jezus, zoen vn God, lef ut minse-lot.
Ens wrt alles ni-j, same zinge wej:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN LOMM DOA VIERE WEEJ CARNAVA:
ca.1950 : Tekst: Cor van den Hombergh, Ton van den Hombergh, Jeu Hegger - melodie: 'Am 30 Mai...'

Refrein:
In Lomm doa viere weej carnaval
al hebbe we 't noeit gedoan
we zullen 'm loaten goan
In Lomm doa viere weej carnaval
dus doan we allemoal toch zeker mit
Idderien deut nou gaer gek
doaveur is 't carnaval
Idderien deut nou gaer gek
dus loat 'm allemoal goan.

In Lomm zien weej begonne
mit nee vul op de tes
Carnaval dae mos d'r komme
doarum doan weej os bes
En we kriege 't ok waal kloar
al is 't vur 't urste joar.

We hebbe ok enne optoch
dae klopte wiej un bus
We hebbe enne Prins gekoaze
daorop zien weej gerus
En ok enne road vaan ellef
en de res diej kump vaan zellef

Weej hebbe gaer un megje
maar ok 'n groat glaas beer
doa beej goan weej waat springe
en make vul plezeer
en halde weej d'r mit op
daan stoan weej op de kop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IRRITNT
1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Prachtige meziek, vol van romantiek,
altid iddre kier, n ien stuk mr wier,
ien, twie, drie of veer, rithmisch op en neer,
dan dink ik duk ech, waor die meziek toch weg!

'k Huur vl melodieje zweve, ien is der bi'j mich gebleve.
Hinderlijk, mej hrd dan zach, hiel den dag tot in de nach.

Mej mk mich dt wal nerveus, mr der is gen andre keus.
Op den deur erg irritnt dit giet bovve mien verstnd.

Populair, klassiek of pop, spoeke der dr miene kop.
Of van en bekende ster, huur 'k ut zellefde liedje wer.

Iene kier is ut vrbej, dan veul ik mich wer hiel vrej.
En de vollegende kier, och, dan zi-j ik wal wer wier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KERSLIEDJE
1990 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Maria en Jozef, ginge op reis,
klein kiendje Jezus, kyrieleis.
Blief altid bi-j s, Christe-eleis.
Blief altid bi-j s, Christe-eleis.

De nchte waore errig lank, reize tegge wil en dank.
Dr profiete lang vrspeld, woort ut ganse volk geteld.

Ze klopde aan bi-j iddre der, nrges waor wt vri-j vr eur.
In en stlke bi-j ut vie waor nog net en plts vr twie.

En Jezus gebaore in de nch, woort daor in en krub gelg.
Helder scheen ut sterrelech, bi-j de herders in 't gezech.

Vr efkes ging den hemel aop, minse krege mood en haop.
Jezus leid s, erm of riek, naor ut hemels keuninkriek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KUMP DE GEN END AN
1977 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Kump der nouw gaar gen end mier aan,
kriegs te dan noeit geng der vn.
Te vl van ut gjje is verkird,
dt hebbe wej s kind al gelird.
Kump der nouw gaar gen end mier aan,
kriegs te dan noeit geng der vn?

Daor stnde wej hiel kort bi-j ien, wt waor ut fein z gans allien.
Wej dchte gaar ni n den tid, moder waor de dochter kwit.
Vader is ok jnk gewes, mr hae loos s toch de les:

Lang heb ik n den tap gestaon, kos mr ni naor hos toe gan.
't Leep z tegge slotingstid, de kastelein waor mich gaer kwit.
Hae tapte mich nog ien glaas ber, en hae zei, nouw luuster heer:

Den derde vastelaovesdag, beer mit enne groete kraag.
Prinsegarde, prins en raod, kregen ut zwt te kwaod.
Drie dag lang dt is erg fein, mr de gskes woorte klein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LACHE IS GEZND
1986 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Lache, lache, lache is geznd,
stieg mit enne lach um de mnd.
Laote wej s ut lache ni verbieje,
make wej vn alle grekers blieje.
Lache, lache, lache is geznd,
stieg mit enne lach um de mnd.

's Aoves laat nog op de loch, 's merges in de werme boch.
Opstaon, werke, vr ut geld, wie zwaor dt mej ok velt.
Maak en good begin, zet dit liedje in:

rges op en voetbalvld, ging ut d'r aan mit graof gewld.
Blauwe schene roje kaart, gaar niks woort gespaard.
En zoe mr op ens, zng en gruupke fens:

'k Zoog de hermenie is staon, klaor um dr ut drp te gan.
Alles leep der in de maot, midden op de straot.
Klnk doe deez meziek, zng ok ut publiek:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE LINTE
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
In de linte wrt wer alles ni-j,
ech vrgood is de winter vrbej.
Alles wt dor waor, krieg dan wer kleur,
dr de lekkere temperateur.
Iddere linte is en ni-j begin,
wae dt zeen wil, krieg dan gjje zin!

Z gauw s de dag wer wt gaon linge,
dan kump wer de linte der an.
De vgelkes fluite en zinge,
en 's merges vroeg krejt den haan.

De bk kieke naor de greune bledjes,
die zen ze nog altid z gaer.
De megjes mit zomerse kledjes,
hure bi-j ut linte-waer.

De winter haet ok zien gjje kante,
de r-s in de ganse nateur,
mr minse en bieste en plante,
wchte op de linte-kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOMM IS DE ALLERFENSTE PLTS
1977 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Zeker, jao zeker, Lmm dt is de fenste plts.
Zeker, jao zeker, Lmm is de allerfenste plts.

Ik bin z gaer in mien eige drp, maonde achterien.
Mr ens in ut jaor laot ik mien Lmm, vr en tiedje allien.
Vacantie in binne- of boteland, thos is ut toch vl baeter want:

De zie, ut strand, de werme zn, allemaol bron gebrand.
En autobus die kwaom teruk oet en vacantielnd.
Wej zote muuj, ziej n ziej, idderien keek toch wer hiel bliej.

Heer bin ik in mien eige Lmm, heer in mien eige streek.
En waor ik in de groete werreld, dan ok um mich keek.
Gen stad z groet, gen drp z klein, niks is der toch s Lmm z fein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MR IN DE VASTELAOVESTID
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Mr in de vastelaovestid,
is hae zien deftige streke kwit.
Mr in de vastelaovestid,
is hae zien deftige streke kwit.

Geej wet wie ut giet dr ut jaor,
net gekleijd en good gekemde haor.
Wie hae stif en deftig vr zich kiek,
of wie hae anders verlaege is of liek.

In de jasse-tes enne krant,
en paar deure golde ring n de hand.
Mr de zuus n alles dt hae ment,
dt hae de minse ut lifste gaar ni kent.

Den auto verraojt ziene stnd,
ut hoes dt is ok al navenant.
s hae wet dt immus op um let,
it hae zien btterham mit mets en verket.

Mr vr ennen inkele kier,
gedrug hae zich ni s ennen hier.
Jao kiek is wie hae hos en springk,
en wie gewoen haen oet ut beerglas drink.

Nao vastelaovend dink hae duk,
nog n die feine dag teruk.
Kumps te eum dan rges taege,
kiek hae wer sjiek en knik verlaege.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENEN DRUUM
1999 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Mienen druum, den allergrtste wins.
Iene kier, waer ik de Lmmse prins.
Jaore lang, heb ik daor op gewch.
Mr ik heb, ut nemus oeit gezch.
'k Zeej mich, mit, de foto in de krant.
Mit de prinse-scepter in de hand.
Mienen druum, daen allergrtste wins.
Iene kier, waer ik de Lmmse prins.

Prins te waere wt en groete ier.
Mr wae wet, wae wrt ut dizze kier.
Is der al, 'ne ni-je kandidaat.
Of is ut, vr mich al wer te laat.

Prinse zien, dr idderien bemind.
En de "fans", die gaon dan dr ut lint.
Mr wae wet, zien nouw mien kanse groet.
Of val ik, dit jaor wer oet den boet.

Eigelijk, bin ik enne fantas.
Pas mich wal, dae sjieke prinse-jas.
Bi-j mich zelf, heb ik hiel duk gedoch.
Jao misschien, bin ik ni moei geng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OK NI ALLES
1982 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Blief ik mej is efkes staon,
laot ik mien gedachte gaon.
Dink ik af en toe wal is,
.... (per couplet in te vullen)

Auto's staon vr iddre der,
wae wil znder stel ch veur.
De welvaart zak, 't is allerhand,
den auto giet ut letste n de knt.
...."ennen auto, dt is ok ni alles!"

Iddren dag ut ganse jaor,
't Hos gepoets, op tid ut aete klaor.
Alles vr ut menke en ut gezin,
gaer gedaon of genne zin der in.
...."dt hosvrouw zien is ok ni alles"!

's Merges vroeg vr dag en dauw
de wekker rammelt, opstaon gauw.
De trmmel mit de btterham,
koffie in de thermoskan.
...."Dt werke dt is ok ni alles"!

Gemint, provincie-, landbesteur,
politici van iddre kleur.
Wae zich mjt mit politiek,
lp de kans op vl kritiek!
...."Politicus zien is ni alles"!

Geld verdene, altid mier,
hebzuch, geldzuch, giet stieg wier.
Noeit tevri-je, noeit geng,
wt wrt der vl n geld gedoch.
...."Wae 't langste lef, dae haet toch alles"!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZZE NI-JE PRINS
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
zze ni-je prins dt is den beste,
jao den aller-allerbeste prins.
Dt wej same vl plezeer belaeve,
is s aller-allergrtste wins.
Vastelaovend is wer zoe vrbej,
mr wej zingen iddren dag opni-j:
zze ni-je prins dt is den beste,
jao den aller-allerbeste prins.

Ens in 't jaor dan is ut wer z wit,
waere wej den alde prins wer kwit.
Waor ut zonne gjjerik de letste,
altid is de ni-je wer den beste.

Idderen herres huurs te mier en mier,
wae krieg der dit jaor de groete ier.
Wae drug dizze kier den hood mit vaere,
wae zal zze ni-je prins gaon waere.

Vastelaovend en de raod vn ellef,
hure toch bi-j ien, dt sprik vn zellef.
En wej wiete dt ut idders wins is,
dt der idder jaor 'ne gjje prins is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINSEGARDE
1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vastelaovend mit de prinsegarde,
wae dt zuut blief altid jnk van hrte.
Moj verzrrigd jao vn top tot tien,
hiel de vastelaovestid op de bien.
Aoveral klink dan ut zellefde liedje,
och wie moj is toch s dansmarietje.
Aoveral klink dan ut zellefde liedje,
och wie moj is toch s dansmarietje.

Wt is vastelaovend, znder prins en raod,
kump der noeit mier ennen optoch dr de straot.
Wt is vastelaovend, znder blaosmeziek,
enne groeten optoch en gaar gen publiek.

Wt zuj en orkes zien, znder dirigent,
gjje muzikante en gen instrument.
Wt mk vastelaovend toch z populair,
dr de prinsegarde of ut lekker waer.

Kump de prinsegarde, hiel perfek gekleijd,
dan vergaete minse, duk de werklijkheid.
Wie zuj alles loepe, stel ch toch is veur,
enne vastelaovend, znder prach en kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PROFICIAT
1994 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Mit blome die bi-j diech passe, kmme wej diech verrasse.
Blome in feine kleureprach, passend bi-j diene leve lach.
Proficiat en goj zoe wier. Proficiat, ok dizze kier.
Proficiat nog ens aprt, proficiat, ech oet ut hrt.

Waekelang al otgeteld, waor der wt te vere velt.
Iddre kier zien wej wer daor, minstes twie, drie kier in 't jaor.
Wej zien toch z gaer op paad, af en toe tot 's aoves lat.
Is en fies bi-j s bekend, zien wej altid wer present.

Vief en twintig jaor getrouwd, of en fein ni-j hos gebouwd.
rges vr gediplomeerd, alles wrt bi-j s geveerd.
Mit en blumke en gj zin, gaon wej allemaol daor hin.
Trouw n zze vrindschapsband, schudde wej s dan de hand.

Echt verdind gedecoreerd, mit vl lof gepromoveerd.
Bi-j ut sporte kampioen, of gelukkig mit pensioen.
Wer en leuke ni-je baan, waor me wal um fieste kn.
Um middaag begint ut al, of wae wil kump later wal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Same, same, same, same zien wej sterk,
jao dt hebbe wej toch, al hiel duk gemerk,
zit de wind ok mej verkierd, ien ding hebbe wej gelierd:
same, same, same, same zien wej sterk.

Op de camping in en groete bungalowtnt,
hebbe wej is enne zwaore strrem gekend.
Hiel vl tente in erg bnte kleure,
waore in de wind kepot n 't scheure.
Hele wej de touwe vas mit alle man,
zoge alle minse wt me same kn.

Lets aan waore wej is mit en bus nderwag,
op den autowaeg doe waor den tenk op ens laeg.
Znder jas, mit opgestrpte mouwe,
mooste wej de bus doe zellef dowe.
Mit vl mjte ging ut speul doe lankzaam wier;
allemaol besefte wej doe mier en mier:

s wej same werke is ut werk half z zwaor,
en daorbej zien wej dan ok nog vl gauwer klaor.
't Is de mooite waerd um te probere,
um zoe same wt te gaon prestere.
In s eige drrep en in iddre buurt,
hebbe wej ut allemaol hiel duk gehuurd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME WIER
1995 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vandag kn ut nog, ut is nog ni te lat.
Altid gaon wej toch, same wer op pad.
Ok al is de wag, krnkelig of slach.
Altid, iddere kier, gaon wej same wier.

Wie 'n roeje lochballon, 's merges n den horizn,
schient de zn dan wer hiel gauw, goldgael op de merge-dauw.
Idder muske flt en zingk, wt s ech tot dinke dwingk.
Idder dae ut hure wil, wrt dan wal is efkes stil.

As den dag ok mej begint, mit en bitje taegewind,
mej te kalt of mej te heit, her te lank en daor te breid.
Liek ok alles mej van slag, grip de kanse, iddren dag.
As ut ok vl mjte kos, same, wrt vl opgelos.

Is der oeit en kans gemis, of ok mej verkierd beslis.
Oeit de vingers is gebrand, of misschien de ganse hand.
Kump der veur of taegespood, laeve op te groete voot,
alle minse, stuk vr stuk, blieve zeuke naor geluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME ZIEN WEJ STERK
1988/1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Same, same, same, same zien wej sterk,
jao, dt hebbe wej toch, al hiel duk gemerk.
Zit de wind ok mej verkird, ien ding hebbe wej gelird:
same, same, same, same zien wej sterk!

Halde wej s altid stevig vas, hand in hand,
hiel gelukkig loepend dr s Limburgse lnd.
Idderien beschouwe s s vrinde,
aoveral geluk zeuke en vinde.
Altid blieve laeve vr en ideaal,
idderien dae zat ut in zien eige taal.

Vinde wej ni altid wt wej hebbe gezoch,
lp der hiel vl anders dan wej haje gedoch.
Altid mit vl iever blieve bouwe,
op de toekoms stieg blieve vertrouwe.
Make wej van iddren dag en ni-j begin,
laeve, same, mit de minse um s hin.

s wej same werke, is ut werk half z zwaor,
en daorbej zien wej dan ok nog vl gauwer klaor.
't Is de mojte ward um te probere,
um zoe same wt te gaon prestere.
In s eige drrep en in iddre buurt,
hebbe wej ut allemaol hiel duk gehuurd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHEIJ OT
1982 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Scheij ot, scheij ot, scheij ot, scheij ot mit dt getot.
Hald diech toch en bitje in, idderien krieg krmme zin.
Scheij ot, scheij ot, scheij ot, scheij ot mit dt getot.

En joekskepel die ging vn start, wt oefende ze hrd.
Pap koch zich ok en instrument, hae bloos vol temprament.
Der waor in hos gen hoeze mier, en mam reep iddre kier:

Os buurmechje is erg verliefd, s dt mr ni zoe blief.
's Nchs toetert dao de autotot, s letste afscheidsgroet.
De minse oet de ganse straot, die rope dan hiel kwaod:

Der woort is boenesoep gekok, die waor nog lekker ok.
Mr idder wet wl iddre boen, die guf wer ennen toen.
De rame en de der ging los, wie dit verwit begos:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINT MRTES-KIENDERLIEDJE
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Idder jaor wrt ut geveerd, kump Sint Mrte mit zien paerd.
Ieuwe wrt der al verteld, ziene mantel is gedeld,
mit emus, mit emus, dae razelde vn de bittre kelt.
En wej zinge iddere kier opni-j: Merge is ut wer vrbej.

Mit de fakkel in de hand, s daorin ut lechje brandt.
Staon de sterre n de loch, is ut dan duuster geng,
dan waere wej, dan waere wej, wer haopelijk errig good bedoch.
En wej zinge iddere kier opni-j: Merge is ut wer vrbej.

En wej halde efkes stil, waor me s traktere wil.
Zinge dan mit alle man, dt ut idder hure kn.
En staoke dan en staoke dan, de groete Sint Mrteshoep an.
En wej zinge iddere kier opni-j: Merge is ut wer vrbej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINT TEUNIS GILD
2000 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Gildebroeders, staon vr eur zak.
Solidair zien, de grtste taak.
s de gild van den Abt Sint Teunis,
vr ut drp ennen echte steun is.
Same vere weej dan mit vermaak,
gildebroeders, staon vr eur zaak!!!

Ens in 't jaor de gansen dag,
't jaorfies vere, gen gejaag,
weg oet den dagelijkse sleur,
positief dinke bringk wer kleur.

Enne keuning huurt der beej,
idder jaor, altid opni-j.
't Keuningszilver kump dan oet de ks,
en ok de sjieke keuningsjas.

Gildebroeders mit daen drang,
werke vr elk drpsbelang.
Is der mej ok schrik vr ut werk,
Mit vl man same, dt mk sterk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


THIE
1958 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Thie, thie, thie,
dae wrt in Lmm, mit tuite vol gedrnke.
Mr mit vastelaovend,
dan wrt der ok mit borrel en beerglas geklnke.

s wej dr ut jaor wt anders drinke wille.
Drinke wej gen ber, mr lever nog kamille.

En s 's aoves laat, de sterre staon te blinke.
Wet gej wt wej dan, in Lmm ut lifste drinke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT STND IN DE KRANT
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ut stnd in de krant, ut stnd in de krant,
mr de krant, de krant de krant,
bringk de leuges in ut land.

Den dokter haet vr iddre pien
wl en gjje medicin.
En pil vr dit, wt zalf vr det,
en vr dt geej zellef ut wet,
aet geej tot n ggen doed,
pille bi-j g daaglijks broed.

Ze zegge politiek dae stink,
links of rachs, net wie ge dink.
Wae wet wt der hrder telt,
idealisme of ut geld.
Topfigure vn iddre kleur,
kriege en gjje baan, op den deur.

Maatschappijhervormers zien aktief.
Wille dt der niks vn vroeger blief.
Smiete de traditie weg,
praote al wt kromp is rach.
De theorie vn dit momnt,
krieg ok enne kier en end.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VANDAG JAO VANDAG
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vandag, jao vandag, nae gaar gen geklag.
Vandag, jao vandag, ok gar gen gejag.
Den ozel verberge tot nao ovvermerge.
Vandag, jao vandag, gar gen gejag of geklag.

Ging den baas ok op de fles, ni vl geld mier in de tes,
woort ut laeve errig deur ging de bank ok ovversteur.

Idder kwartje umgedrejd, is 't geluk ok weggewejd.
Leep der mej wt oet de hand, veel der immus dr de mand.

Waor de potterskas bankrot, ging ut geld ok gans kepot.
Idderien zoot iddren dag, mit den ozel in de maag.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREDE
1997 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vrede op de werreld, enne wins, en ideaal.
Aoveral bespraoke, in iddre taal.
Mit hiel vl vertrouwe n de toekoms bouwe.
Zal ut ens gebeure, kan vrede ieuwig deure?

Weg oet eige land, hos en haard verbrand,
kunne ni terug, vr geweld gevluch.

Idder continent, hat oerlog gekend.
graove tyrannie gen economie.

Oerlog en terreur, alles vlam en veur,
ielend, puin en roek, dr dt oerlogsspoek.

Politiek belang, vlamme in de pan,
mr nao en bestnd wier gaon, hand in hand!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WALKMAN
1991 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Daag en nch de "walkman" aan, nemus wet wt ik hure kn.
'k Zi-j dan gaar niks um mich hin, krieg vn zellef gjje zin.
Mit en bndje fein meziek, veul ik mich geweldig riek.
Mit en bndje fein meziek, veul ik mich de keuning te riek.

Loep ik mit de prpkes op de oere,
staon de minse aoveral te loere.
'k Wiet dt idder lachend lp te dinke,
wie zal zonne "walkman" toch wl klinke.
Luustert dae naor jazz of populair klassiek,
of wer naor zon simpel dialek-meziek.

Lets aan waor der is en alde dame,
koch zich ok zon ding bi-j de reclame.
Haet nouw gennen tid mier um te praote,
want zeej kn ut luustere ni laote.
Ien ding is der dt nog gaar nemus wet,
's aoves giet dae "walkman" altid mej naor bed.

Emus wj gaer af van hiel vl drukte,
haopte dt ut mit 'ne "walkman" lukte.
Wie haen ok bleef luustere, toch haet-e,
al zien drukte ni kunne vergaete.
Zoe op ens kwaom haen tot ut besef,
ik laef ni zellef, ik waer allien nog mr gelef!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAOR BLIEF DEN TID
1978 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Waor blief den tid, waor blief den tid,
wej waere mej den tel has kwit.
Waor blieve toch de jaore,
waor blieve al die ore?
Wej zien der toch n gewend,
n alles op aerd kump en end.
Wej zien der al lang n gewend,
n alles op aerd kumpens en end.

De moede verandert ok z duk,
verdreet dt mk wer plts vr geluk.
Ut ni-js vn gister is nouw al wer alt,
de zrg die wej haje lt s gauw wer kalt.

Pas waor ut nog zomer, nouw wer kalt,
rs leef en jnk, mr hiel gauw al alt.
't Is net of de werreld stieg hrder drejt,
s of den tid mit de wind wegwejt.

Nog noeit hebbe wej z vl luuks gekend,
de welvaart grjde mr dor znder end.
Mr kieks te op 't end vn ut laeve teruk,
dan zas te waorveur mkde wej s z druk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEJ HEBBE GELUK GEHAD
1976 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wej hebbe geluk gehad, dt zng ut hundje en de kat.
Wej hebbe geluk gehad, en drp is vl fender s en stad.
Wej hebbe geluk gehad, jao ierlijk, wej hebbe geluk gehad!

Ennen hnd en en zwervende kat, die haje vl ozel gehad.
Zeej troffen ut ni slach en kwaome in Lmm terach.

En vri-jjend paar oet de stad, haj gaer en huuske gehad.
Zeej lozen in de krant, vn Lmm op ut platteland.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENNE WERRELD ZNDER GELD
1978 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Och waor der op de werreld is gen geld,
och woort der toch is ni z vl geteld.
Der waor gen erm of rik,
allemaol waore wej geliek.
Waorum make wej os druk,
geld allien bringk gen geluk.

Der woort en erfenis gedeld, alles waor precies geteld.
De femilie kwaom bi-j ien, alles delde ze oetrien.
De notaris mit de klerk, haje waekelang gewerk.
Allemaol waore ze opgeluch en ze zeije mit enne zuch:

Bi-j de bank n ut loket, zien ze altid aeve net.
Alles wt der is gespaard, wrt daor zelde lang bewaard.
Kp der immus gaer en hos, lient dae ut geld daor oet de klos.
'k Vraog mich af wie zuj ut gan, s ut geld ni hj bestaon.

Waor ut geld der noeit gewes, haje wej ok niks op de tes.
Idder beek zien eige broed, of hae ging vn hnger doed.
Mr ut geld kwaom in ut land en ut ging van hand tot hand.
Nemus hj ut oeit verwch, geld dt kreeg en groete mach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE DE WIND OK WEJT
19?? : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wie de wind ok wejt, 'k drej wl mej s haen drejt.
Wej ik altid mej mit de wind, hald ik idderien tot vrind.
Wt der ok giet gebeure, 't zal mienen tid wl deure.
Wt der ok giet gebeure, 't zal mienen tid wl deure.

Crisis in de politiek, idder zaet hae haet geliek.
Altid wl rges stake, um ut hrdste kwake.
Idderien wil altid mier, 't laeve giet vn zellef wier.

Is ut werm of is ut klt, bin ik jnk of bin ik lt,
laeve vn de hnd in den tnd, of en vermeuge achter de hnd.
Is s zrrig en dae stress, hiel duk ni vergefs gewes?

En de musse op ut dak, hebbe zich noeit zrg gemk.
't Water dt naor de zie toe lp, haet nog noeit zich opgehp.
's Lintes dan krieg de nateur, wer vanzellef en frisse kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE LANG BLIEF DE WERRELD NOG DREJJE
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wie lang blief de werreld nog drejje,
en wie lang blief de wind nog wejje,
wie lang is der nog aolie,
wie lang nog energie.
Wie lang is der aerdgaas geng,
wie vl jaore nog frisse loch?

Wej zien n alles op aerd z gehech,
ut lifste wille wej heer noeit mier weg.
Mr iene kier, dan is ut gedaon,
s der gen laeve mier kn bestaon.

Al hebbe wej dan ok nog z gespaard,
jao altid mr gewerk en geplaard.
Och alles wt wej hebbe op aerd,
is dan vr s op ens niks mier waerd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME