HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS DICH NEET ZOEA SJOEAN WAORS
Teks: ? - mezik: ?
midi

Sjoean is 't laeve en zalig den tied, as eine jong mit ei maedje vrietj.
Kstelik zeen die tieje, as ze same vriej.
Daag en waeke, die gaon var har wie ei spreukske veurbie.
Vreugtj het maedje de raeje daoveur, zaet hae lachendj en blie :


Refrein:
As dich neet zoea sjoean waors, zoea sjoean, wies dich bs,
ha ich lang ein anger, ein anger gekstj.
Mer omdes dich sjoean bs, zoea leef en zoea braaf,
zal ich dich neet bedrege, wil neet van dich aaf,
zal ich dich neet bedrege, wil neet van dich aaf,

Bringt het hem dkker wal ins zorg en lijd, Wllem, sjinktj Antje zien hert'likheid.
Het kan den toch zoea kieke, liedj hem zien leefdje blieke.
Antje vleitj zich taege hem aan en vreugtj Wllem hiel tier :
"Woea kumptj toch zoea dien leefdje vandaan", zaet hae kier op kier :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ASGOONSDIG
Teks & meziek: John Stoffels
Oetveurendje: Eutje en de Ertjes


`t Is hil erg sjtil oppe sjtraot en ich krieg `t langkzaam kaod.
Hie en dao hingtj nog eine sjlinger inne boum.
Mt de henj deep inne tes dink ich truuk aan die daag.
`t Waas zo sjoen as waas `t eine droum.

Refrein:
Bntje boemelbaerkes, kojbojs mt gewaerkes,
duvels in ein pekske, en hie en dao ein hekske.
Mtse vl mt vaere, eine groep verkldj as paere.
`t Is weer gedaon ... ver mien wange roltj ein traon.

Ein vazel mrgezunke, dao hingtj ein laeg ballnke.
Ich vaeg mt ein handj de sjmink van mien gezich.
Mien sjtraot-aod klonepekske kan weer truuk in de kast.
`t Waas zo sjoen as waas `t ein gedich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BESTILLE, VASPAKKE EN DRINKE
2006/2007 nr.2 : Tekst: Bas Keltjens - muziek: Jos Reijnen
Zang: Vc Sjd um d'r in


Refrein:
Doe mos bestille, vaspakke en drinke
ein, twi, drie, zoe moeilijk is det neet
Doe mos um rustig laote zakke, laote zinke
En zing den mit os ut beerdrinkersleed

Wie ich nog jonk woor toen huurde ich van alle kantje
Drink neet te vaol en maak ut neet te laat
Mer ich haaj un probleem, net as die angere klantje
Op ut indj woor ich altied vaol en vaols te zaat

Mer toen sprook ich de barman en kwoom ich dr achter
Ut zeen drie stappe woe det ut om dreijt
bestille, vaspakke en drinke det zagter
Den zulse zeen det ut gans van zelf geit

Zoe waas ut vreuger, zoe is ut noe en murge weer
Mit vastelaovendj, mit kermis en de rest
Den drinke wae mit zn alle een putje beer
van ut vaat, oet de kraan, oet glaas of oet de fles

Want ich sprook de barman en ich kwoom dr achter
Ut zeen drie stappe woe det ut om dreijt
bestille, vaspakke en drinke det zagter
Den zulse zeen det ut gans van zelf geit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIE OS IN NAER
1981: A. Smeets Waye
midi

Refrein:
Bie s in Naer, det durpke klein, dao is 't gezellig laeve.
Bie s in Naer, det durpke fijn, dao veltj veul te belaeve.
Kal Naerse weurd, wie hiej gebeurdj, den huerse auch der biej.
Want kwiebusbeer en kwiebussfeer meuktj ederein zooe bliej.
Want kwiebusbeer en kwiebussfeer meuktj ederein zooe vriej.

Wooe huerse nog van kroekestop ?
Hiej allein in Naer.
Wooe huerse nog van knaoterpot ?
Allein mer hiej in Naer.
Wooe waas ein sjeur eine kerresjop ?
Hiej allein in Naer.
Wooe weurdj ein blaos eine foekepot ?
Allein mer hiej in Naer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIENAME
1998: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Naerse Knapezengers


Juestjes-Sjeng waas eine bekker, Pietjes-Sjang dae mook 't mael,
Kntj gae nog Piette-Merte en waem waas Ziepkes-Geel?
Den haatse Knabbe-Koeabes en ouch nog Sieje-Pier,
Makse-Grete haaj vl verkes, mer Stienkes-Tien de bier.
Bolle-Frenske waas de snieder, Sjoe-Koeab dae mook de sjoon,
Kntj gae nog Katte-Ties of Liene-Taon, la, la.
Kuke-Driek woeandje op Brummendj, op Gergke Halfers-Sjeng,
Oppe Kruutsstraot Dirkskes-Teidoear en oppe Riekswaeg Enkes-Teng.

Refrein:
Wae neume uch get name oet dae gooje aoje tied,
Gae motj waal good opltte, anges zeen ze dalik kwiiieeet.

Kaoks-Sjang dae voog de baeke en Paekvot ks gein grens,
Kntj gae Zieberte-Sjengske en waem waas Susse-Frens?
Kogele-Sjang waas eine sjtter, Potte-Kris waas eine bink,
Kloet-Miena waas ein dame, vnj trouwe vl te link.
Buuze-Fried dae mook oos ptte, Grte-Frits dae heel van sport,
En Dingenaas-Sef kwaam zeker niks te kort, la, la.
Inne Steeg leep Zenne-Pietje, oppe Kappert Sjppe-Aos,
De Drees haaj Froean van Drieke en ouch nog Kaat van Maos.

Kaarle-Hndrik, ierste Kwiebus, Smaed-Jo dae heel van pret,
Kntj gae nog Sie van Dolluf en waem waas Poeatte-Bet?
Sloes-Fried dae brandje koffie, Segrade-Drees haaj meis,
Den haatse Kogel-Antje die kaldje meistal heis.
Waals-Sefke slaep de zaege, Toeane-Hannes dansdje gaer,
Kntje gae nog Bukskes-Lin en Sterrebos-Baer, la, la.
De Steeg die haaj Pens-Pierke, de Riekswaeg Ksters-Driek.
Gae zootj 't neet geluive, gae waordj ein sjoean publiek.

Dit waore noe get name oet dae gooje aoje tied,
Wae neme uch niks kwaolik, ouch al zeen ze dalik kwiiieeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE BNTJE KERRESEL
2000: Teks & meziek: J. Stoffels
Artieste: SjtumpkeSjtmpSjtaekskeSjtaak

midi

Refrein:
Lekker zjwiere, lekker zjweje in die bntje kerresel.
Haod dich vast mt ein hendje, want det dink det drejtj zoe hel.
Griep dich vas, km gauw d'r bie en we drejje lekker rndj.
Drie daag neet te sjtoppe, lekker sjize, boemel bntj.
' t Is zoe fijn, ze geit zoe sjnel,
en drejjerig wrdj nemes in dees bntje kerresel.
' t Is zoe fijn, ze geit zoe sjnel,
pak mich vast mt ein hendje, want det dink det drejtj zoe hel.

Mt de Vastelaovendj, den wrdj weer dae moter opgedrejtj.
Jnk en aod drejtj in 't rndj, alles sjoen verkleidj.
Zjwierendj in de lintje zn of dansendj in 't raegen naat,
de kerresel die drejtj van sjmrges vreug toet `s aoves laat.

Ederein geit aan de boemel en de veut gaon van de vloer.
De kerresel die drejtj hre bntje toemel toer.
Lachendj door sjlinger raegens, ederein meuktj flauwekul.
Van dit dreje in de runtje wrse hilemaol neet dul.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BSSE KWIEBUS?
1962: Tekst & muziek: Gielke Geelen

De Karnaval dae is weer dao,
Laat 'm deez' daeg; gaon,
En ederein dae duit goad mit,
Blief neet wie ein zoorproem sjtaon!

Refrein:
Bsse Kwiebus, bsse Kwiebus?
Pak uch handj in handj.
Bsse Kwiebus, bsse Kwiebus?
Sjtaot neet naeve de kantj.
Mer laat 'm deez daag ins lekker gaon
Want murge gaon wae mit z'n alle nao de maon.
Bsse Kwiebus, bsse Kwiebus?
Kwiebus oet s Kwiebusland!

As noe de Maas eine beerpool waas,
Jong, det waas get sjons.
Eine ummer beer zo van de kantj,
Kwiebusse det waas pas doons!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN NAER
1961 nr.2 : M. Emonts

As 't Carnaval in Naer is, den is 't dao zo good.
As 't Carnaval in Naer is, den broestj 't Kwiebusblood.
Kwiebussinne en Kwiebusse zeen den ein onger ein.
Auch al sjtaon ze aaf en toe Neet heel vast oppe bein.

Kaarle Hendrik oet de Goat, dae wist 't tach zoe good.
Hae waas den auch Vorst Kwiebus 1 mit 't echte kwiebusblood.
Zag zien vrouw: "Die lache mit tich", den zag ter: "Dao is 't pront om te doon,
daoveur zeen wae kwiebusse, om ins gek te doon".

Kwiebusse en Kwiebuskes, daotj noe allemaol mit.
Kwiebusse en Kwiebuskes, wo 't kwiebusblood in zitj.
Drie daag haoje wae 'm oppe kist, det doon wae toch zo gaer.
Daorom zeen wae Kwiebusse, Kwiebusse van Naer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS MT MICH
1999: Teks: Ankie Klaessen - muziek : Herman Bekx & Ankie Klaessen
Oetveurende: Vastelaovesgezelsjap Haonssum


Ich haaj 'm hil good zitte, doe zoots aan 't buffet.
Ich dach : " Och gooje hemel, waat vinj ich dich toch net ".
Nao nog ein paar glaazer waas mich alles worst,
ging ich op dich aan en zng oet vlle borst ...

Refrein:
Kom, gaef mich dien handj en dans mt mich.
Dans de ganse nacht.
Ich veul mich toch zo riek, allein mt dich.
Op dich hb ich gewachtj.
Doe wts waat Vastelaovendj is, en nims 't laeve mt 'nne lach.
Doe wts waat Vastelaovendj is, dans mt mich de ganse nacht.

Zo zote wae dao same, gezellig oppe kruk.
Doe knipdjes mich ein uigske, ich lachdje leef trk.
Nao kalle en vl lache, 't beer det sjprook vr zich,
znge wae dao same, jao doe en ich .......


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET MT KNNE
Tekst: Marij Gijsen - muziek: Hub Boesten
Zang: De Kroegadours?


t ging gisteraovendj ontiegelik hl
vr det wae t wiste
ging dao weer die bel
dit wrdj den de ltste
reep de kastelein
mer det det neet zoe waas
ws ich mer gans allein
ouch deze kier, ks ich t weer neet laote
noom m mt nao de wc
hb m dao toen opgesjlaote

Refrein:
Det mt knne, det mt knne
maak dich mer gein dieke bein
in den tied van vastelaovendj
dreijt t toch m joeks allein
det mt knne, det mt knne
trek toch neet zon nt gezich
mer drink van mich n pilske
den drink ich der twie van dich

Laatste refrein:
den drink ich der twie, driej, veer vief eine hiele houp van dich !!!!!

Wie ich um weer vriej leet zag hae hiel spontaan
zk witse det sjloete
det is van de baan
ich hb zitte dinke
dao op miene pot
m twie oor al nao hoes
is eigelik te zot
gank lekker nog get, door de zaal op joetse
mer as ich de dr sjtraks sjloet
helpj gae allemaol mt poetse


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UN DIEKE TROM
2007/2001: Tekst: Bas Keltjens - muziek: Jos Reijnen
Zang: m in te Lieste


Ich hob al hiel vol mitgemaakt, mer noeit zoe gek as dit
Un dieke Trom sleep naeve mich, ich weit neet wie ut zit
Die trom woor van een joekskepel , un nummer zoot dr bie
Ich haop as ichdet nummer bel, det die mich zigke wieeeee

Refrein:
Wieeeee, koom ich zoe zaat wie un zate hermenie
Waaaaat, goof ich un rundje vr de ganse troterie
Wieeeee, koom ich aan die dieke trom
Waat bn ich toch stjom
Wieeeee, koom ich zoe zaat wie un zate hermenie
Waaaaat, goof ich ein rundje vr de ganse troterie
Wieeeee, koom ich aan die dieke trom
Waat bn ich toch stjm

Hb alles geprobeerd en toch ich weit neet wie ut kin
Gewraeve en gekustj, mer dr zit gein emotie in
Ze liktj noe al de hiele tied te sjlaope aan mien zie
Ich wil die trom gaer kwiet, mer ich zooj neet weite wieeeee

Waat kin ut toch verrekke, waat kin ut noe nog bomme
Pak dich ein paar sjtekke en houw op alle tromme!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE KNS MICH DE RK OP
1990: nr.1 : Teks en meziek : John Stoffels
Artieste : SjtumpkeSjtmpSjtaekskeSjtaak


Mina zoch nao Harie, de ganse aovendj lank.
Hae veerdje Vastelaovendj mt de mansluu van 't gezank.
En nao zo'n vief kefeekes reep 't : "Noe bn ich 't zat,
doot mich sjnel 'n pilske en sjrief 't mr oppe lat".

Refrein:
"Hae kin mich de rk op, ich zeuk mich nimmer sjael.
Ich veer noe Vastelaovendj snger miene keel.
Hae kin mich de rk op, vr mich is 't gang.
Ich hb hiej in mien keelke alle kroege aafgezch."

In zien tas haaj 't get sjmink, vanne gezt mook 't de hood.
't Zng ver oos Limburg, zoe dat 't de tied vergoot.
Op ns dao sjtng dae Harie, de kop naat van de zjweit.
"Huer", lachdje Mina, noe kaldj hae van leeve meid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EDERE KWIEBUS
1993 nr.1 : Teks & meziek: John Stoffels
Artieste: SjtumpkeSjtmpSjtaekskeSjtaak


Kiek al die miense hiej 'ns loupe.
Oos klein drpke hiej det sjtraoltj de bliedsjap oet.
Ein meuderke, det geit get greundjes koupe.
Ein klein zjwart ketje liktj te znne ane roet.
Nrges zuuse heibel of tamtasie,
nemes lptj d'n angere vr de veut.
Asse get gedaon hbs, kriegse grasie,
wie zich det in Limburg hie gehuerdj.

Refrein:
Want edere Kwiebus hltj van fieste,
edere Kwiebus dae hltj van plezeer.
In de wei dao danse zelfs de bieste,
de sjtier, dae neumtj de koe ein lekker deer.
Jao, edere Naerse wiltj tampieste,
as 't efkes geit, 't leefst toet sjmrges veer.

De lintezn begintj te gleuje,
de irste mskes kome oet 't zuije truuk.
In oos Naer is get aan 't breuje,
de maerel zitj op eier, kiek mer 'ns achter inne sjtruuk.
De Vastelaovendj sjteit aan te kome,
't ganse drp det sjteit weer oppe kop.
En ederein dae is zich aaf aan 't vraoge :
"Waem geit ter dit jaor as de Vorst vrop ?"

De sjtraote hange vl belonne,
mt bntje sjlingers zeen de rame sjoen verseerdj.
Konfettie oppe wintjerse geznne,
nemes, dae de windj of raegen of de wintjer deertj.
Oet allerlei kefeekes klinke klanke,
van hoempa, pak 'm beet en laot dich gaon.
De kastelein, dae sjinktj dao alle dranke,
en van 't lache zuuse hiej en dao ein traon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EI MANNE, WOE HBSE DET VANNE !?
2005/2006: Tekst: Bas Keltjens - muziek: Loek Geelen
Zang: Vader Abraham & Zn


Refrein:
Zn men wie s,
die make ze neet mier.
Zn men die zuuse nog mer zelje.
'Gae zeetj de ltste': zag oze leeve Hier.
Gae zeetj echte vastelaoveshelje.
Want mt s
Jao, jao mt s
Mt s is 't allemaol begs
Jao mt s,
mdet 't ks
En gae, 'km fiest noe mt mt s.

Werm is nog noeds ein fiesje begs
Znger uch, znger dich ?
Det blieve miense vraoge mt ein fronzendj gezich.
Mer die vraog is neet aan mich.
Wae zjwiege den en lache get en gaeve echt niks pries.
De code blieftj geheim, daovan zeen wae 't bewies.

En sjtaon wae weer as ltste aan de tap.
Den huuerse keihel oze pap: 'Ei manne, woe hbse det vanne !?'

En gaon wae op sjtap mt de ganse kompenie
Neet te lang, geine tied.
De eine geit te vreug nao hoes de angere op tied
Mer men wie s, raakse neet kwiet.
Begste in de mrge mt ein sjoene kompenie.
Noe's ederein nao hoes en noe zeen wae nog mt drie.

En sjtaon wae weer as ltste aan de tap.
Den huuerse keihel oze pap: 'Ei manne, woe hbse det vanne !?'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENNE !?
2006/2007: Tekst: Bas Keltjens - muziek: Loek Geelen

Refrein:
Enne? Ich verzamel penne !
Enne? Ich verzamel penne !
Enne? Ich verzamel penne !
Ich verzamel die.
Enne? Ich verzamel penne !
Enne? Ich verzamel penne !
Hbs dich nog ein inne ts
Gaef die aan mich, ich lik ze biej de rs.

Ich bn lts biej de dokter gewaes
Ich sjrk mich rot waat dae mich zag
Det kumtj mdesse gein hobbie haes
Allein mer zoepe toet deep inne nacht
Ich zk det hbs dich hil hl mis
Wts dich, waat mien hobbie is?

Dao kwoome lts twij pliesiemen
Ich sjtng te pisse dao taege ein moor
Mer geine van die twij haaj ein pen
En znger proces, ks ich dr vandoor
En wie ich toen weer verder leep
Wts dich, waat ich hil hl reep:

En ouch al hb ich noe nog neet vl poen
Door te sjpare hb ich sjtraks ein miljoen.
Penne, penne, penne.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FISTE GEBLAOZE
2004/2005 : Tekst : Team "De Kroegadours" - muziek: Michel Nita
Zang: De Kroegadours


Refrein:
T'is fist, fist, fiste geblaoze, same gaon wae raoze
Zt dien zorg ane kantj
en pak ein trt inne handj
Van toet, toet, toete nog blaoze, same gaon wae raoze
D?n aaftocht blaos ich neet
inne aanval mt dit leed
T'is fist, fist, fiste geblaoze
Haol mer hil deep aom, want wae gaon door...
...toet oppe baom

In Limburg is ('t) plezeer gebaore
Gein reeje m te fiste geit verlaore
Same zinge, danse ziej aan ziej
Wae zeen de groeatste zaate hermeniej
Want zwiege is zilver en blaoze is goud
T'is fiste geblaoze in 't brnsgreun eikehout

't klinktj missjien get verdraeve
Mer fiste bringtj 'ne miens pas echt toet laeve
Laot mer weije, blaos noe dien partiej
Jao, trt dien eige laevesmelodiej
Ein merske of polka, 't maaktj gaar neet oet
T'is fiste geblaoze, zt die trt noe aan dien snoet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEF GAAS
2001/2002 nr.1 : Tekst : Peter van Melick - meziek: Hub Boesten
Artieste : De Kroegadours

midi

Bie s hiej, in 't drpke, kntj zich eederein.
D'r wrdj ouch ' ns gesjtraeveldj, jao, det vinje wae wal fijn.
Mer is 't vastelaovendj, den kriegs se alles klaor.
Waas 't mer vastelaovendj, 't leefs 't ganse jaor

Refrein:
Gaef gaas, gaef gaas, wae gaon d`r taegenaan.
Gaef gaas, gaef gaas, wae hbbe noe vrie baan.
Gaef gaas, gaef gaas, wae gaon neet aan de kantj.
want de Vastelaovendj is weer in oos landj.
Gaas, gaas, gaas, gaef gaas.
Gaas, gaas, gaas, gaef gaas.

De meister van 't sjuulke loos mich 'ns de les.
'Doe bs 'nne groeate prengel, jao, van dich kumptj niks terecht'.
K'zag: 'jng mos dich 'ns loeastre, blief rstig en bedaar.
Moog 't toch echt neet lkke, wr ich gewuen lieraar'.

Ich leep de polonaeze, achter in de rie.
Ut gng mich get te lankzaam, en det maakdje mich neet bliej.
Ich spoodje mich nao vre, reep:'Jnges, loup ens door'.
T'is noe toch vastelaovendj, wae gaon zelfs door ein moor.

Refrein:
Gaef gaas, gaef gaas, wae gaon d'r taegeaan.
Gaef gaas, gaef gaas, wae hbbe noe vriej baan.
Gaef gaas, gaef gaas, wae gaon neet aan de kantj,
want met vastelaovendj, met vastelaovendj,
gaon wae handj in handj.
Gaef gaas !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GANS LIMBURG OET DE BOL
1994 nr.1 : Teks & meziek: John Stoffels
Artieste: SjtumpkeSjtmpSjtaekskeSjtaak


Refrein:
Ederein veertj Vastelaovendj, dlle daag van joeks en lol.
Van de mrge toet de aovendj, geit gans Limburg oet de bol.
Nemes wiltj nao hoes haer, alle sjtraote sjtruime vl.
Van de mrge toet de aovendj, geit gans Limburg oet de bol.

De bekker baktj gein bruedjes mir, de brouwer brouwtj gein beer.
En bie de rijks-pelisie wrke mer ein man of veer.

Gein hoon die nog ein eike liktj, gein koe die vritj nog graas.
Nemes wiltj ntbraeke, gans 't zuije det geuftj gaas.

Alle sjoele zeen gesjlaote, zelfs de winkel oppe hook.
Alles is aan 't fiste, op Asgoonsdig vltj 't dook.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEN ZORGE AAN DE KOP
2002/2003 nr.1 : Tekst & muziek: J. Everaerts & H. Bekx

Refrein:
Gen zorge aan de kop, plezeer is heej veur nop.
Dreej daag gaon wae op stap.
Zek geisse met os met, niks wat dich now nog let.
Auch dich bis eine flap.
De Vastelaovend is weer in ut land,
wae springe geer ens oeht de band.
Gen zorge aan de kop, plezeer is heej veur nop.
Dreej daag daon wae op stap.

Dees daag doon wae wat water beej de wien,
en kieke neet zoe nauw.
Want oehtgaon is de beste medisien,
al wuur se soms wat blauw.

Dees daag gaon wae op stap met vuul plezeer,
wae make gekkigheid.
Vuul flauwekul, dao kumpt ut dan op neer.
Ut geit maar wie ut geit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAAJE ZE S MER WILDJ GELAOTE
1996 nr.1 : Teks en meziek: John Stoffels
Artieste : Trio Sjregkedek en de Knakworste


As de wkker geit, kroepe wae oos bdje oet.
Duchtig sjrikke van det ieskaod water inne sjnoet.
Gauw get kffie en den flink d'r taegenaan,
weer in de file sjtaon oppe autobaan.
Hel getuut en geknipper mt 't leecht,
den vraog ich mich ; hb ich det ech verdeendj.

Refrein:
Jao, jao, jao, haaje ze s mer wildj gelaote,
in ein baerevel mt dich, rges in ein grot.
Den wrdj d'r mt piel en baog gesjaote,
en zaat s geine baas achter de vot.
Mt de hile sjtam op sjak ed're aovendj,
jao, den waas 't hie altied , hie altied ... Vastelaovendj.

Alles glaad gesjtraeke, vleege wae van hot nao haar.
Ein vaog in de bks, alles netjes vr mekaar.
De hrkes net gekeimdj, ein glaad gezicht,
zo vervulle wae den braaf en troew oos plicht,
Want emes haet 't wrke oetgedach,
haaje ze dae toch nao de maon gebrach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIJ DAO DICH DAO
1995: Teks & meziek : John Stoffels
Artieste: Duo Sjregkedek

midi

Refrein:
Heij dao, dich dao, km es hie bie mich,
sjtank es op, zodet ich dich kan ksse.
Heij dao dich jao mt det net gezicht,
emes mt mien leefdesveurke blsse.
As ich dich zeen, verlees ich mien versjtandj,
en vluugtj mien hert sjpontaan in brandj.
Daorm roop ich noe teege dich:
Heij dao, dich jao, km es hie bie mich.

Waat ein sjtk, huer ich mich hel op dinke,
waat zo ich gaer mt dich ein glaeske drinke.
Ich zo zo-gaer mt hem ein denske waoge,
mer ocherm, ich drf 't neet te vraoge.
Efkes wachte, den kumptj vanzelf de mood,
ich sjtriek mien haor vast good.

Mien hert van sjlaag, ich sjtaon gans te sjdde,
de maag van sjtreek, ich veul mich bs wal kndde.
Waat mot ich doon, zal ich ens mt 'm kalle,
want ich bn bang, det ich zo neet op zal valle.
Efkes wachte den kumptj vanzelf de mood,
ich sjtriek mien haor vast good.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HBS DICH DET OUCH?
2006/2007 nr.1 : Tekst & muziek: Ankie Klaessen
Zang: Duo Sjrekkedek


Refrein:
Ich hb vandaag
de daag van mien laeve
Ich veul 't van binne
Doe zuus t van boete
Laot gaon
Znne daag, wie vandaag
Laot mich mer gewaere
Den koom ich oet de kas
Geise mt, haod mich vas
en laot gaon
Aan 't indj van t jaor
den hb ich t zjwaor
den krieg ich mien dpkes neet aop
Ich doon zoe mien bs
mer koom neet oet mien nes
de gods ganse daag hb ich sjlaop

Mer zo'n daag...
Wie vandaag...
Dae griep ich biej de kraag...

Ich weit neet waat t is
Dk geit alles mis
Ich hb alles behalve gelk
Den krieg ich t kwaod
Weit mich geine raod
Den greek ich waal daag aan ein sjtk

Mer zo'n daag...
Wie vandaag...
Dae griep ich bie de kraag...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH BN EIN ECHT VASTELAOVESKIENDJE
1998 nr.1 : Teks en meziek: John Stoffels
Oetveurende: Trio Sjregkedek


Wie ich nog ein kiendje waas, ich weit 't nog zo good,
toen kraeg ich ein gek pekske aan en ouch eine groete hood.
Mien aojers zachte taege mich: "Noe geit 't d'raan,
wae gaon nao 't Hummelkesbal, trk noe sjnel dien jeske aan".

Refrein:
Ich bn ein echt Vastelaoveskiendje, ich bn ein echt Vastelaovesjngk.
De naas zo blauw, de klr van ein tientje, oppe meziek dae vreuger ouch al klnk.
De naas zo blauw, de klr van ein tientje, oppe meziek dae vreuger ouch al klnk.

Noew ich den get groeter bn, broestj altied nog 't blood.
As ich aan de boemel gaon, van keffee nao keffee te voot.
De polonais of danse wae same eine wals ?
't Is weer hopsa-karneval, dus zing mer, al klinktj 't vals.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH WIL DICH VERTLLE
2010/2011: Tekst: Bas Keltjens - muziek: Jos Reijnen
Zang: m in te Lieste


Refrein:
Ich wil dich vertlle van de optocht
Wie dr trktj hiej door de straot
wil dich de razels laote veule
Wil mt dich danse oet de maot
Ich wil de leedjes mt dich zinge
Zings dich efkes mt mich mt
Asse meug bs, zal ich dich bringe
Trk nao hoes, trk nao dien bd

Doe liks muuskesstil te ligge,
in die weeg woe ich ouch loog
Mt det vastelaovespekske
waat ich vreuger zellef droog
Zooj dich alles wille gaeve,
doe bs mier den ich verdeen
Vr t iers in gans dien laeve,
zuls doe vastelaovendj zeen

Steis noe zellef in de kefeekes,
woe ich vreuger altied stng
Zings nog steeds dezelfdje leedjes,
die ich altied mt dich zng
Km ich dich dao den weer taege,
gluif den mer det ich geneet
Vreuger woorse hiel verlaege,
noe zings dich dien eige leed


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN NAER ZOEA SCHOEAN GELAEGE
Teks: ? - mezik: ?

In Naer, zoea schoean gelaege, langs bk en aanne Maas,
dao is noea Vorst Kwiebus, veur drie daag weer de baas.
Het is noe vastelaovendj, jonk en aod is oppe bein.
Kwiebussinne mit de Kwiebusse, die hosse ongerein.

Refrein:
Kom, Naerse Kwiebus, doot ei bitje gek,
en haot dien leefste vast om heure nek.
't Is vastelaovendj, Kwiebus bn neet bang,
en kus die maedje mer 'ns lekker op det wang.
Pang op det wang.

Vorst Kwiebus, jao, dae zuut gar det eederein zich vermaaktj.
Mer neet det gae gaot brulle of hiel den aovendj kwaaktj.
En auch den Raod van Elf, dae winstj uch veul plezeer,
dae huurtj ger lache en zinge, mer dinktj draan, in deugd en ier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KEFFEEKE
1997: Teks en meziek : John Stoffels
Oetveurende: Vriendeklup Naobersplicht


Bie s in 't drp dao in det keffee,
dao geit 't flink d'rop van je holladi-jee.
Hls se van joeks den ms se dao zeen.
de hlftj oppe kop, de rest kruuptj oppe kneen.

Refrein:
Dao kn se hoebele, boebele, wengsjes zoebele, danse zie aan zie.
Sjnkele, fnkele, krnkele in ein lange rie.
Ein kepelke det bleusjtj zich de naod oet de bks, de drummer haet ein tj vel
Ein glaeske drinke is dao niks te deur, dus trk gersjt aan die bel.

De kastelein sjteit d'r op 't buffet.
Hae reuptj in 't rndj : " Hey, waem drinktj d'r nog get ? "
Alle hendjes die gaon in de lcht.
Doe zjwts dich kepot en driefs van 't vcht.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIN ICH HIE NEET BLIEVE SJLAOPE?
2009/2010 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: m in te lieste


Refrein:
Kin ich hie neet blieve sjlaope?
Hiel gezellig, same lekker doen bie-ein
Laot de dr nog efkes aope,
want wae passe sjoen bie-ein.
Woe mot ich in godsnaam angers haer,
ich huur hie toch bie `t meubilair.
Kin ich hie neet blieve sjlaope,
want ich druim hie toch zoe gaer

Hey kastelein, hie vinj ich `t fijn
en ich hb `n geweldig idee
Waat dags se dr van, as wae mt alle man
blieve sjlaope in `t kefee

Hey leeve sjat, eine blik zaet zat
want ich dink det ich weit waas doe dinks
As doe dich gedreugs en `t hiel netjes vreugs
moogs dich rechts en den sjlaop ich waal links

Hey sjoene tied, ich bn dich weer kwiet
mdes dich nao drie daag weer geis
Mer toen `t waas gedaon, bleef ich nog efkes sjtaon
en haopdje sjtiekem des se mich zeis....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM DROET
1982: Joekskapel "Noet genog" - meziek: M.Beurskens (Tegelen)

Eine monnik in `t kloeester ha vannet laeve niks gezeen.
Allein mer wirke,slaope,baeje, langzaam richting hemel heen.

De joekskapel kwaam naeve, de muziek huert hae zoe gaer.
Hae waas neet mier te haoje, door de toeen ging hae toe haer.

Tante Berb helt neet van oetgaon, nae, die zit veul lever thoes.
Altied bie dae televisie, aan det kesje vasgekloes.

Allein mt vastelaovendj, des noe net waat ich neet sjnap,
geit zuu toet laat in de aovendj mit de joekskapel op stap.

Refrein:
Kom droet, kom droet, want de joekskapel trekt oet.
Groete miens en kleine poet, zet ein maske op dien snoet.
Laot gaon, laot gaon, miense blief noe toch neet staon,
want `t is noe vastelaovendj, straks is `t weer gedaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM OP NOE NAERSE KWIEBUS
1955 nr.2 : Teks: ? - mezik: ?

Kom op noe, Naerse Kwiebus, 't is toch Carnaval.
Aan 'm, Naerse Kwiebus, men feestj toch euveral.
We wille s amusere, ge dootj toch allemaol mit.
Dao maag nemes mankere, woa der Kwiebusblood in zitj.

Refrein:
Carnaval, Carnaval, bliej gezichte euveral.
Carnaval, Carnaval, bliej gezichte zuut men noe toch euveral.

Maak lol, kom laot s klinke, och, maaktj toch veul plezeer.
Moogt gerustj ein glaeske drinke, van det lekker Geenes beer.
Vergaet noe toch de zorge, zoor gezichte aan de kantj.
W dinke neet aan murge, in oos sjaon Kwiebusselandj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWIEBUS
1983 : Teks: Frits Winkelmolen - muziek: Dhr. Rila
Artieste: de Naerse zangerknapen


Refrein:
Ich zo wal ins wille weite waem os de naam toch gaaf.
Om zooe mer eine kwiebus te heite, det is waat ich vraoge maag.
Kwiebus zeen wae mit hert en mit zieel, det zeen wae den auch hieel oos laeve.
Es ich ins veel, of mich staondje heel, ich ben altied eine kwiebus geblaeve.

Naer, Naer, Naer, dao zeen wae toch zooe gaer.
Wae make dao hieel veul plezeer en trekke flink van laer.
Naer, Naer, Naer, daoo hubbe ze ut zooe gaer.
Wae vere dao good carnaval.

Al is de eelenj grooet om os haer, wae haoje os mer op de bein,
want oetgaon konne wae hiej in Naer, mit eine troep of auch wal allein.
Wae zulle de mood neet laote zakke, onger ut motto: Waer of gein Waer.
Wae gaon der oppe tied eine pakke, op gezondheid van oos aller Naer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWIEBUSSE HBS ZE ALLEIN MER IN NAER
1955 nr.1 : Teks & muziek: Giel Geelen
midi

Kwiebusse hbs ze allein mer in Naer, en anges nrges gein.
Is 't mit Carnaval waer of gein waer, alles is oppe bein.
Naer d'r op of t'r onger, n Naer zek ich d'r op, zoe rueptjer ederein
En trekke verkleidj langs de stroate, zinge den 't refrein.

Refrein:
Wae hbbe noe weer vasteloavendj, drie daag van lol en plezeer.
Wae zinge toet laat in de oavendj, Vorst Kwiebus regeertj noe weer.
Kwiebussinne en Kwiebusse danse, same handj aan handj.
Kusse ze zich op det muundje, op det muundje, op det muundje
Kusse ze zich op det muundje en ztte de zorg aan de kantj.

Kwiebusse sloat noe de henj ens inein en neemttj ei vast besloet.
Blief al dees daag mit de maedjes biejein en goatj toch Naer neet oet.
Trk mit de Vorst noa de zaal of caf, same mit muziek.
Es clown, of Jeroen of es cowboy, door de Vorst Veer zien Riek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LANG LAEVE VASTELAOVENDJ
2007/2008 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Jnk Belaege


Loester ns nao miene raod
Ich mein t gans oprech
Maak dich noe gein dieke bein
Goej dien zrreg weg
Dien hert det raaktj toch gans van sjlaag
Diene blood-druk wrtj te hoeg
Bn verstenjig en plk dn daag
En laef ....jao laef vandaag

Refrein:
Wae laeve toch mer eine kier
Lang laeve vasteloavendj
Noe is t tied noe is t raak
Sjd t glaas mr vol.......
Wae laeve toch mer eine kier
Lang laeve vastelaovendj
Noe gaon we lekker oet t daak
Lang laeve de lol

Werke mtte wae allemaol
Jao det is toch n feit
ns dan kumptj vr dich dn daag
Det t neet mier geit
Dien hert det raaktj toch gans van sjlaag
Diene blooddrk wrtj te hoeg
Bn verstenjig en plk dn daag
En laef ....jao laef vandaag


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT DICH INS GAON
1985: Teks & mezik: Ankie Sonderkamp & Ton Klaessen
Pappa en de kiendjes

midi

Refrein:
Kom, laot os lache, danse, drinke,
laot os die glazer mer ens klinke.
Laef dich ens oet, jao, 't duit dich zon good.
Laot os ens zinge, zweije, zwiere,
same dae vastelaovendj viere.
Blief dao neet staon en laot dich ens gaon.

't Begintj hie met den optoch, heurtj gae dae meziek ?
De straote zeen al druk bezog, waat is oos Naer toch riek.
Nao aafloup den ein glaeske, det grei, det smeuktj toch zoe fijn.
en zeen wae allemaol good op gank, den zingtj hie ederein :

Es ich mich det good bekiek, waat zeen dees daag den sjoen.
Jao, hie in oos Kwiebusriek, dao is van al te doon.
En oppe boerebroelof, dao zuuse groet en aog klein.
En zeen wae allemaol op gank, den zinge wae dit refrein :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT 'M GOAN
1978: Teks: G. Winkelmolen - mezik: H. Geelen
midi

Refrein:
Loat 'm goan, blief neet stoan, drie daag goan wae noe op paad.
Loat 'm goan, blief neet stoan, auch al weurtj 't nog zo laat.
Want jonk en oad in 't Kwiebusriek, die zeen den ein, wie altied bliektj.
Kom, pakj uch noe ins vast, en deen toch neet tot last.

Wae vere drie daag op ein riej 't fist det vasteloavendj hetj.
Wae veule os den vrie en bliej, niks waat os det beletj.
Want vasteloavendj duit zo good, de kriebel zitj den in 't blood.
De zorg zeen vanna baan, joa, wae goan duchtig draan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MT DE NAAS INNE LOCH
2010/2011 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Skkerkluntjes


Dae Boa in miene nek
Dae kriebeltj wie unne gek
Oah man ich mein det ich verrek
Det dink det meuktj mich knettergek

Ich zooj um t leefst versjangeleere
Dae bntje pongel
Met al die vaere

Mer met unne boa m veul ich mich net get mier
Den geit mien naas inne loch
En den huer ich kier op kier

Refrein:
Doe zuus dr good oet
Gewuenweg geweldig
Doe sjtraols get oet
t Duit mich good
Dich zoe te zeen
Doe zuus dr good oet
Gewuenweg geweldig
Doe sjtraols get oet
t Duit mich good
Dich moogs dr zeen

Det heudje is charmant
Mer ouch hiel irritant
En ouch al sjteit t hiel gallant
t Geuftj allein mer trammelant

Ich zooj m t leefst versjangelere
Mer zoeget doon ich neet
Ich hb menere

Mer mt det heudje op
bn ich toch ns zoe net
Den geit mien naas inne loch

want den veul ich mich hiel get


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN MARIJ
1977: Teks: G. Winkelmolen - mezik: H. Geelen
midi

Ich gaon trimme mit Marij, omdet wae diek zeen, allebei.
Bie 't aete weurdj de lin te dk vergaete.
Al die hepkes in de mndj, make s zo diek en rndj.
Daorom neem ich 't besjloet: Wae gaon der mit de fiets op oet !

As wae same oet gaon fietse, jao, den duit os det zo good.
Hei en dao ein bleumke bietse, wae zeen steeds vl gooje mood.
Efkes trappe, effe rste op ein bank of in 't graas.
Wil ich den mit heur gaon kusse, reuptj ze : " Jng, kom op, gaf gaas "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN TRUUJ
1984 nr.1 : Tekst: Koos Verheyden - meziek: Jan Simons
Artieste : de Naerse Knapezengers

midi

Miense kinjer loesterdj ns, waat ich uch gaon zgke :
Jaore lang vriej ich mt Truu, zuuj is van Gerhgge.
Mer 't haet 't oetgemaaktj, net vr Vastelaovendj,
mdet ich 'm hb gezagdj, "Sjat, toet woonsdigaovendj".

Noe ich den bn oetgevriedj, wil ich ouch gaon fiste.
Drie daag koom ich neet aan thoes en gaon flink tampiste.
's Woonsdigs gaon ich nao de krk, m ein assekruutske,
en den baej ich "Leve Hir, lang mich truuk mien Truuke".

Refrein:
Truuj doe bs mien leefste, och miene sjat ich haoj van dich.
Mer ich mt dich zgke, drie daag bn ich weg, mien wich.
Want de Vastelaovendj haet bie mich ein sjtreepke vr.
Knse det begriepe, wies mich noe toch neet de dr.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAER ALAAF
1960: Harry Boonen & Frits Claessen - melodie: "Vivace"

Alaaf ose Vorst Kwiebus.
Drie daag zal der Naer regere.
Alaaf ose Vorst Kwiebus.
Drie daag gaon we same mit 'm draan.
Al bn ich auch van Brummendj, van Haonssum, Durp of Vn,
ich bn der toch zooe greuts op, det ich eine Kwiebus ben.

Bis
Alaaf ose Vorst Kwiebus enz.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAER OF GEEN NAER
1983: Teks: Dhr. Fr. Winkelmolen - mezik: Dhr. Rila
Oetveurende: De Naerse Zangerknapen - Martin Claessen, Piet Leunissen, Koos Verheyden & Henk v.d. Bool

midi

Ich zol wal ins wille weite, waem os de naam toch gaaf,
om zoee mer eine Kwiebus te heite, det is waat ich vraoge maag.
Kwiebus zeen wae mit hert en mit zieel, det zeen wae den auch hieel oos laeve.
Es ich ins veel, of mich staondje heel, ich ben altied eine Kwiebus geblaeve.

Refrein:
Naer, Naer, Naer, dao zeen wae toch zooe gaer.
Wae make dao hieel veul plezeer, en trekke flink van laer.
Nae, Naer, Naer, dao hubbe ze ut zooe gaer.
Wae vere dao good carnaval.

Al is de eelenj grooet om os haer, wae haoje os mer op de bein.
Want oetgaon konne wae hiej in Naer, mit eine troep of auch wal allein.
Wae zulle de mood neet laote zakke, onger ut motto: Waer of gein Waer.
Wae gaon der op tied eine pakke, op gezondheid van oos aller Naer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EINE NAERSE
1992 of 1998 ? : Tekst: Koos Verheijden - muziek: Gert Gielen
Oetveurende: Naerse Knapezengers

midi

Refrein:
Woa kinse 'm aan kinne, woa kinse 't aan zeen ?
En asse hem huers zinge, geit toch get door dich heen.
De humor en zien bliej gezicht, det zuuse toch geliek.
't Hert van eine Naerse kloptj veur zien Kwiebusriek.
't Hert van eine Naerse kloptj veur zien Kwiebusriek.

Al mier as hongerd joare haet hae zien eige beer,
zien zengers en zien sjutte, meziek duit hem plezeer.
De Maas en auch zien heuvelkes, de baek en 't Leudaal,
waat klinkt der den nog sjoener as zien eige moodertaal.

Al in 't paradies, doa kraeg hae de ierste pries.
Det zoot 'm in zien R-re, die roldje wie ein ries.
Hae straeveltj en hae zwaegeltj en is auch nog wal ens waers.
Mer al die kleine dinge meuktj hem toch zoa typisch Naers.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAERSE KAL
1979: Teks: G. Winkelmolen - mezik: H. Geelen
midi

Tusse Vnnel en Remunj, stap mer aaf,
dao liktj Naer in eine graaf.
Dao is door de jaore al vul geburdj,
men sprikt van die richtige Naerse weurd.
En huertj van eine praos of van ei klle,
of det ze waal ins aan de punjer wille.
't Kan allemaol niks gaeve, in Naer is 't good om te laeve.

Refrein:
Menkes, wiefkes, kom noe op, Naer det steit weer oppe kop.
Kiek ins achter, kiek ins vur, zu kstj hem en hae kstj hur.
Menkes, wiefkes, kom noe op, Naer det steit weer oppe kop.
Naerse kal, dae geit vurop.

Richtigs Naers, det spriktj zo sjoen,
laot mer gaon, ederein kan 't verstaon.
Kerboet oette pan, jao, det smeuktj zoe good,
ein klats bokesmael mit get verkesblood.
De flump liktj ore aan de staof te stinke, och,
laot os der noe nog mer eine drinke.
't Kan allemaol niks gaeve, in Naer is 't good om te laeve.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS ALLER NAER
1976: Tekst: Dhr. G. Winkelmolen - muziek: Dhr. H. Geelen
midi

Waat is oos Naer ein drpke, ein drpke klein mer sjoen.
Ich bn der toch zo groots op, det ich in det drpke woon.
Het liktj zo sjoon versjaole, tsse baek, kanaal en Maas.
Ich zal ?t noots vergaete, wie sjoon ?t altied waas.

Waat Naer auch maag prestere, dees drie, soms gekke daag.
De eindracht van de miense, is waat ich prieze maag.
Laot Naer zoo altied blieve, den is ter gein gevaor.
Ich blief van Naer steeds haoje, al wur ich hongerd jaor.

Waat is oos Naer ein drpke, ein drpke klein mer sjoon.
Ich bn der toch zo groots op, det ich in det drpke woon.
Het liktj zo sjoon versjaole, tsse baek, kanaal en Maas.
Ich zal ?t noots vergaete, wie sjoon ?t altied waas !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS KWIEBUSRIK
1987 nr.1 : Teks: K. Verheijden - meziek: G. Gielen
Artieste : de Naerse Knapezengers

midi

In oos Naer geit get gebeure, kiektj mens boete oppe sjtraot.
Miense lache, zinge, springe, van 't fort toet in de gaot.

Refrein:
Jao, oos Naer, det is ein drpke klein en sjoen,
dao is ederein geliek.
Ouch pesjtoer en burgervader, hure toet oos Kwiebusriek.

Drie daag knne wae noew fiste, Vastelaovendj is in 't landj.
Zinge, danse en tampiste, det versjterktj de Naerse bandj.

Same danse wae de waever, zt de zrg mer aan de kantj.
En zo gaon wae door met fiste, toet de Kwiebus is verbrandj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS SJENGSKE
1989 nr.1 : Teks: K. Verheijden - meziek: G. Gielen
Zang: De Naerse Knapezengers

midi

Zien pap dae zag 't vreuger al, waat kiektj der toch verlaege.
Mer vief jaor later ws der wal, haaj hae toen mer gezjwaege.
Der waas niks veilig mir in 't hoes, de kat diej heel der ten duip.
En ouch de miense in de sjtraot, die ginge vr hem oppe luip.

Refrein:
Sjengske, och jungske, wo mt det met dich haen ?
Ich zeen aan dien gezich, doe wiIs nao Toon of Sjaen.
Met Vastelaovendj, den bs dich oppe baan,
en zings wie ederein, waer of gein waer d'r aan,
en zings wie ederein, waer of gein waer d'r aan.

De sjoeltied brook vr hem toen aan, dao ms der niks van weite.
Met sjrieve taal en raekene, den zoot hae dk te zjweite.
De meister zag ens taege hem, waat wils dich later wre ?
Toen zag oos Sjengske meuktj niks oet, as ich mer veul geld,j ken bre.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPPE LAPPE
2001 nr.1 : Teks: Herman Bekx - meziek: Jacques Everaerts
Artieste: Buurt Haonssum


Refrein:
Wae gaon... oppe lappe.
Lekker sjtappe, pilskes happe.
Km ber, van de rappe,
noe geit `t zaakje loos.
Km maak die glaeskes vol,
den gaon we oet de bol ...
Wae zeen ... van die flabbe,
neet z `n knappe, waal hil rappe,
wae zeen ... van die flabbe,
km maak die glaeskes vol ...

Mt de Vastelaovendj, `t versjtandj op nul.
`t Enige waat tltj, sjtmme kal en flauwe kul ...
Mer dao van kriesse dorst, den zing oet vlle borst ...

Weg mt alle zorge, dao vr geine tied.
Waat hbbe wae gelk, want ich kn mien eike kwied.
Mer dao van kriesse dorst, den zing oet vlle borst ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT PKSKE
2004/2005 Tekst: Ruud Geelen - muziek: Ruud Geelen & Jo Smeets
Zang: Leerlingen Basisschool De Kwir Neer

midi

Wilse weite waat ich doon, draag ich mrge Pipo-sjoon,
war ich griezel sjpoek djuu, waat zal ich ns doon?
Sjmienk ich mich den gans mt gael, gaon ich den as un banaan,
of doon ich mien pak van Sponge Bob toch mer aan.
Ederein sjteit te tampiste, vastelaovendj det is gaaf!
Gekke sjnoete gekke fratse, HOI, ALAAF!

Refrein:
Zoe vervluugtj de ganse middig,
sjtrakkes mot ich heivers gaon,
Mer mien Pekske zaet: "Ut is nog neet gedaon."
Mien Mooder maaktj var mich ein pak,
daomt gaon ich verkldjt op sjtap.
Wae danse s den oet de naod
en sjpringe same in de maot.
Ich weit nog echt neet waat ich waer,
mer mich verkleije doon ich gaer,
den meuktj mien pekske hie de blits!

Neet te kinne waem bn ich, waem is det en waem bs dich,
mt die pruuk op en dt brilke op dien naas?
Kiek die heks dao mt dae baezem en dae lange mt die mts.
Huur dae kwakkert dao ins kwaake, greun wie graas.
Ederein sjteit te tampiste, vastelaovendj det is gaaf!
Gekke sjnoete gekke fratse, HOI, ALAAF!

Den meuktj mien pekske hie de blits!
Kroep ich nao drie daag oet mien rits!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN RUNDJE VR DE GANSE ZAAL
2004/2005 nr.1 : Tekst: Bas Keltjens - muziek: Jos Reijnen
Zang: V.c. Sjud um d'r in


Refrein:
Doot mer ein rundje vr de ganse zaal
Zoe vaol geluk det is toch neet normaal
Det ich dit nog belaeve maag
Dit is eine hile sjoeane daag
Want wae gaon fiste biej 't laeve
Daorom wil ich ein rundje gaeve

Unne sjt dae woor al hil lang wirkeloos
Det woor neet get woe d'r zelf echt vr koos
Mer toen opns won hae de laoterie
En hae reep... nao de ganse sjtterie:

Leon dae woor al jaore vriegezel
Mer wie d'r May haaj gezeen toen ging 't sjnel
En toen ze haaj gezag: ich haoj van dich,
Reep hae: ....waem drinktj d'r get van mich?

Dk zaat de kastelein aan 't buffet
Aan de angere kantj dronk hae den auch ins get
Mer op 't ltst woor hae ouch duchtig zaat
Hae goof toen... vr de ganse kroeg een vaat


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHJOONKEL MIT
1962: Tekst & muziek: Gielke Geelen
midi

Daag van wawwel en vul plezeer
Make erm en riek
Oppe feep ei sjtk meziek
Trkke den ei kemiek gezicht
Sjpraeke wartaal wie ei klein wicht!
Sjpringtj lachendj en blie
Jonk en aod, zie aan zie
Door oos sjon Kwiebusseriek.
Alla

Refrein:
Groeat en klein, ederein
Woea ei bitje pit in zitj
Zing en sjoonkel noe ns mit
Neet allein, oppe bein
Alle zorg vanne baan
Ein, twee, drie, pak noe aan
Sjoonkel mit

Trui, det zag taenge ziene Jan:
Sjoonkele zk, dao ha ich van.
Veul mich werm en blie
As dich duuts zo in mien zie.
Jan zag, lachend wie ei groeat sjaop:
Ich sjei oet, want noe hb ich slaop.
Mer Trui kirtj den: Jan
Waat meuks dich der toch van?
Vruit, noe nog eine kier:
Alla


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJTEMPEL
2004: Tekst: De Kroegadours - muziek: Hub Boesten
Zang: De Kroegadours


Wrtj de sjtempel weer op mien handj geduutj,
is Vastelaovendj vr mich ingeloedj.
Ein trnke daaltj den neer ver mien wang.
Hie op hb ich gewachtj, ein hiel jaor lang.

Mien sjtamkaffee is de Vastelaoves-tempel,
hie kinne wae geine drempel
Griep ein pilske bie de kraag,
en proost op 't sjoene det kome maag
Wae danse van plezeer en de lol,
zeen ich dae sjtempel sjeet ich hielemaol vol

Refrein:
Drie daag eine sjtempel, vanne Vastelaoves-tempel
Drie daag zwejje zjwiere, Vastelaovendj viere
Drie daag zal ich mich gaeve, echt hielemaol oetlaeve
Want as de sjtempel is verwaerdj en ich nao boete bn gekaerdj
den bn ich klaor, toet 't volgendj jaor

Dien sjtempelkaart Petrus inne hemel toene,
hae zal dich den diek beloene
Elke sjtempel op die kaart,
is bewies van plezeer en van gooje aard
't Is ierlik waor en ouch gaar gein grap,
doe kries ein wlkske hiel dun bie de tap

Op asgoonsdig zit ich sjtraolendj vraan inne krk.
Det fijn geveul is den hiel sjterk
Dit haaj ich echt noets verwachtj.
Dae sjtempel haet mich hielvl goods gebrachtj.
Dus sjpaar die sjtempels zoevl se kins,
Doe investeers den in dichzelf as mins


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HINGTJ INNE LOCH
2005/2006: Tekst: Bas Keltjens - meziek: Jos Reijnen
Zang: VC Sjd um d'r in


D'r is gezoch, 't hingtj inne loch
D'r is genog, 't hingtj inne loch

De burgemeister neemt snipperdaag
De Dokter huurt drie daag gein geklaag
De bekker bakt noe gein bruedjes mier
Allein de brouwer dae dreijt wier

De pliesieman haet gooje zin
De metselier houwt de pin dr in
Pastor dae geuft ziene zaegen aaf
Ut geit beginne alaaf

Wae zeen noe echt neet mier te haoje
Nemus dae os noe nog stoptj
Hie waerdj op ut gaas getraoje
Umdet alles vandaag kloptj

Wae hbbe gooje zin gekraege
Alle remme gaon hie los
Nemus hiltj os noe nog taege
De vastelaovendj is begos


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS MER DET GE 'T WETJ
1986: Teks & meziek: P.Berben
Oetveuring: `t Aod Zevendje


Refrein:
We wille vastelaovend vere doot toch mit oos mit.
We gaon s 3 daag amuzeren 't is mer det ge't wtj.
Samen lachen, drinken, dansen, doot toch mit oos mit.
Jao, 3 daag vastelaovend vere, 't is mer det ge 't wtj.
Jao, 3 daag vastelaovend vere, 't is mer det ge 't wtj.

'ne Schoene tied briktj noe weer aan we hbbe der op gewacht.
As Kwiebus gaon we noe weer draan, al wurdj 't deep in de nacht.
Wirke doon we neet dees daag, daovur zeen ze veel te schoen.
Zinge lever van proost en alaaf op een carnavalistische toen.

De optocht trktj weer rondj in Naer, groets wie eder jaor.
Ederein is weer in de waer en steit vur ederein klaor.
Es Kwiebusse bie ein te staon, 't is de bste meneer,
om 's aoves den op stap te gaon, den meuk ze 't meiste plezeer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTENAOVINDJ
1961 nr.1 : M. Berben - wies: "Hoor de muzikanten"

Komtj, 't is vastenaovindj, drie daag van plezeer.
Laot os noe ns klinke mit ein glaeske beer.
Komtj, 't is vastenaovindj, trk noe mer van laer.
Eedre Naerse Kwiebus, jao, dae fiest zoe gaer.

Refrein:
Kwiebus, koom op,
en sjtaot noe toch neet sjtil.
Mit de Vorst en ziene raod,
trekke wae noe door de sjtraot.
Laot os sjpringe drie daag aan ein sjtuk.
Alaaf, waat ein geluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TE SJOEN M WAOR TE ZEEN
1991 nr.1 : Teks en meziek: Ank Klaessen
Artieste: Pap, Mam en de Kiendjes


Refrein:
't Is te sjoen m waor te zeen, det det in Limburg nog besjteit.
Dae Vastelaovendj sjoenste tied, det is al woe 't m dreijtj.
Ein petje oppe kop, get sjmink op dien gezich,
en zeen wae good op gank, den zgke doe en ich :
't Is te sjoen m waor te zeen, det det in Limburg nog besjteit.

Huer ich det sjpektakel van oos blaoskepel,
msse ens huere waat die raokele op det vel.
Det is Vastelaovendj, qans Naer sjteit oppe kop.
Wae danse en wae zinge, vr s kintj 't neet op.

Al sjpeel se ens der naeve, of zingse waal get vals,
danse de tsja-tsja-tsja, of is det eine wals.
Al hbse eine kater, gein miens dae dao op ltj.
Waat kintj 't toch gaeve, km zing mer mit s mt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOET OPPE BAOM
2003: Tekst: Peter van Melick - muziek: Hub Boesten

Eder waek kumse s taege, in ein kroeg of de kafee.
Glaas weer vl nao eine laege, want waem A zaet, zaet ouch C.
Is d'r ouch mer get te vere, den zeen wae van de partie.
Want 't kan s echt neet dere, jao, samezeen, det maaktj s bliej.

Refrein:
Toet oppe baom, zulle wae gaon.
Km blief toch neet sjtil sjtaon.
Toet oppe baom, zulle wae gaon.
Want 't is nog neet gedaon.
Toet oppe baom, zulle wae gaon.
Oze tied wrdj neet verdaon.
Want mt fieste en tampieste,
kriege wae neet gedaon.
Want mt fieste en tampieste,
zeen wae neet te versjlaon.

Fieste zulle wae neet verliere, want 't laeve is mer kort.
Bachus haoje wae in iere, wae zeen konsjtant oppe hort.
Amuzasie is oos motto, waat der verder ouch gebrtj.
Eine daag mit inkel zorge wrdj vanne k'lender, aafgesjrtj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSSE DE IERSTE EN DE LTSTE
2005/2006 nr.1 : Tekst & muziek: Herman Bekx
Zang: Duo Sjregkedegk


Refrein:
Tsse de ierste en de ltste,
Vervael ich mich gein moment,
Tsse de ierste en de ltste,
Kiek ich neet op eine cent,
Dus dao wrdj flink get besjtldj,
Want ze zgke tied is geldj,
Tsse de ierste en de ltste,
Veul ich mich 't allerbst...

As ich ens op sjtap gaon,
Den neem ich 't d`r van,
As ich bie d'n tap sjtaon,
Den veul ich mich de man...

As ich op die kis houw,
Mt of snger sjtek,
Geit d'n tied waal echt gauw,
Mer ich maak mich neet gek...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESDRUIME
2008/2009 nr.1 : Tekst: Bas Keltjens - muziek: Jos Reijnen
Zang: Om in te Lieste


Ich hb lets ein sjoean kadoo gekraege
Unne scepter en un muts mit un vaer
Waekelang hb ich det verzwaege
Ich kin neet wachte toet ich oetgeroope waer

En as mein hert den van gelk haos verstruimdj,
Bliektj det ich alles, alles hb gedruimdj

Refrein:
Laot mich nog efkes in de waan
Aan mien druime, nae, dao kumptj mich geine aan
As ich druim ver alaaf
Den geit bie mich ut daak d'r aaf
Zonger druime is ut laeve gaar niks aan

Ich gaon vrluipig efkes door
Ich gaon doordruime wies ut letste oor
Ich vleeg bienao oet de bocht
Ut kin vr mich neet gek genog
En waer ich wakker wil ich truuk nao wie ut woor
En waer ich wakker wil ich truuk nao wie ut woor

Ich hb lets ut LVK gewonne
En goof un fist waal drie daag lank
Desse dinks wie kriegse ut verzonne
Ut waas geneete van de allerhoegste plank

Es de wekker geit um elluf euver elluf,
Den dink ich altied efkes biej mich zelluf

Mer wie ut auch maag laupe en waat d'r auch gebrdj
Mien allerbeste druime blieve roead, gael, greun geklrdj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESGELK
2010/2011: Tekst & muziek: Bas Keltjens & Anne Keltjess
Zang: m in te Lieste


Ich wil waal ins weite werrom det zoe geit
Det as dich bie mich bus mien hert sneller sleit
Det de wereld gans roead gael en greun is geklard
Kins dich mich vertelle waat hie is gebard

Refrein:
Eine traon dae wiltj gaon, mer mien aug hiltj um vas
Hae wachtj op de twiedje en den veltj dr pas
Straolende traone det zuus se neet duk
Op mien wange dao struimtj.. Vastelaovesgelk
Lalalalalalalalala dit is puur en allein Vastelaovesgelk

Dich hoofs niks te zegge doe straols hielemaol
Ich laes in dien auge ein prachtig verhaol
Ein verhaol det gans roead gael en greun is geklard
Kins dich mich vertelle waat hie is gebard


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VERGAET DET MER
2005/2006: Tekst: Marij Gijsen - muziek: Loek Geelen
Zang: Die Wuilesse vanne Baandj


Vastelaovesmaondjig ms ich nao d'n dokter haer
Wat dae mich dao vertldje, nae det huuerdje ich neet gaer.
Ein drenkske vr de kaelpien, eine kier per daag
Daomt zoot ich toch wal duchtig in mien maag
Mer vr det ich 't wis, zei ich toen hiel besjlistj...
den hbse dich toch sjterk in mich vergisjtj

Refrein:
Vergaet det mer, vergaet 't.
Sjrief det mer op diene boek
Det ich dao van-ze-laeves-daag,
dae rmmel vr gebroek.
Vergaet det mer, vergaet 't.
Ligk dich dao mer bie neer.
Alles waat ich drink, is ein groete, groete, groete, hiele groete..
toet mt beer.

Vastelaovesdinsdig kraeg ich pien aan miene tandj
D'n tandarts trok mich daorm miene kies mt mien versjtandj
Gelkkig waas ich helder wie hae toen begs
Det ich miene mndj mt water sjpeule ms
Mer vr det ich 't wis, zei ich toen hiel besjlistj...
den hbse dich toch sjterk in mich vergisjtj

Sjmrges nao aswoonsdig ms ich nao de internist
Ich dach det dao wal zeker nao d'n hiering wrdj gevstj
Mer hae zei: 'Water drinke, det is noe dien lot.
Want doe wts det dit vske zjwumme mot'.
Mer vr det ich 't wis, zei ich toen hiel besjlistj...
den hbse dich toch sjterk in mich vergisjtj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT MT ICH MT DAE SJOEM
2003/2004 nr.1 : Tekst: Herman Bekx - muziek: Jacques Everaerts
Zang: V.G. Haonssum


Refrein:
Ober, waat mt ich mt dae sjoem?
Dae is zoe hoeg wie mienen doem.
't Geit mich m det grei ngerin,
want daovan krieg ich z'n joeksige zin.
Hei zk: 't is al deur geng,
ich wil allein det lekker vch?.
Dus trk nog eine kier aan dae kraan,
den sjteis dich bie mich baovenaan?.

Mt de Vastelaovendj, den geit 't rap, rap, rap.
Eine sjtapel glazer in ns gans vl getaptj.
Den kriese znne kraag, en huerse dit geklaag:

Same lekker sjtappe, dao wrdj optied besjtldj.
Vlle pilskes happe, kiek, det is toch waat tltj.
Want is 't glaas te klein, den reupse: "Kastelein!".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WANT DOOR DE IEUWE HAER
2009/2010: Tekst & muziek: Bas Keltjens
Zang: m in te Lieste


In achtenviertig haaj d'r mt gesjaote
En dit jaor kiektj d'r van dao baove mt
Hae haet dao van gelk ein traon gelaote
Want opa wtj nog prntj wie det t zit
De geur van verwinning, t geveul van kampioen
Ut fiest en de emoties zeen nog net zo echt wie toen

Refrein:
Want door de iewe haer, geit eederein nog gaer nao Naer
t laeve waerdj gelaefdj mit eine Naerse sjlaag
Al vluegt de tied vrbiej, d'r is toch altied get te fieste hiej
Want wae gaon gaer nao Naer, t leefste eedere daag

De tente sjtaon, t graas is kort gesjaore
De windj speeltj mt de vlagge en de buim
Waat bn ich bliej det ich hiej bn gebaore
ut is echt waor, toch veultj t of ich druim
En opa dinkt nog efkes truuk aan wiet vervlaoge tied
t beeld van zonne waereldjdaag det raakse noejts mier kwiet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT IS NOG SJOENER ES VASTELAOVEND
2010/2011: Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Jnk Belaege


Refrein:
Wat is nog sjoener,
es de Vastelaovendj
Dit fis steit al jaore hog aan de top
Unne miens kintj zichzelluf
niks schoners belaove
Niks op de waereldj
kintj dao taege op

t Limburgs landj det maakt zich op
Ederein wiltj fiste
Vastelaovendj kumptj der aan
Noe jeuke weer de sjoon
Jao wae zeen gans klaor derveur
alles is paletti
Dit weurtj eine sjoene tied
Van sjpas en hil gek doon

Wae hbbe alles weer in hoes
Sjlingers en confetti
Aan de gaevel hingtj de vlag
Met ut rod gael greun
Jao wae zeen gans klaor derveur
Alles is paletti
Dit weurtj eine sjoene tied
Van sjpas en hil gek doon

Kersmis, paose en t veurjaor
Ach t is waal fijn
Mer de vaostelaovestied
Zo is der toch mer ein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEBEL MT DIEN VTJE
1988: Teks en meziek: John Stoffels
Artieste: SjumpkeSjtmpSjaekskeSjtaak


Refrein:
Wiebel mt die vtje of sjtamp mt diene voot.
Wae gaon weer flink tampiste want det duit s good.
Rammel mt dien belkes of houw ens oppe trom.
Sjpring mt in de rundje want `t geit zoe sjnel weer m

Ze neumdje mich al Kwiebus oppe kleutersjoel,
terwiel ich zelf neet wis waat ich wre woe.
De meister en de juffrouw die haaje `t toen good,
want `t Kwiebus zeen, det zitj mich in 't blood.

En is `t half november, den krieg ich `t weer kwaod,
begin den weer te dinke aan de Vorst en ziene Raod.
De wages in de optocht en ouch `t Matinee,
`t laeve as 'ne Kwiebus, det vinj ich wal ok.

De kriebels in de tiene en zenuwe oppe maag.
Ich mos toch zoe lang wachte op dees 3 sjoene daag.
En wrdj `t den Asgoonsdig, pink ich ein trnke weg.
Ein jaor mt ich weer wachte, och God, waat eine pech.HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME