HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BOB VAN 'T MERGELLAND
2002/2003: Tekst & muziek: Hub Eussen & Pierre Smeets
Zang: Pierre, Hub & Erwin


Refrein:
WoŽ is d'r BOB van 't Mergelland, bei alle BacchushoŽzer gÚd bekant.
Doa is d'r BOB van 't Mergelland, sjteet-mit-zieng-fiets veurg idder rit garant.
Ich bin d'r BOB van 't Mergelland, bei alle BacchushoŽzer gÚd bekant.
Hat dŤr gedronke: taxi BOB, en sjpring bei mich mer hinge d'rop.

Leef kink, wat bin ich op d'r hond, noŽ zag nit miŽ, dat wuer gezond.
Ich veul mich noa 't letste beer, wie inge loemel ongevaer.
Noa heem goan ich va links noa rets, mieng puetjes koame usj da lets.
Wie ich doa veur de wiŽtsjaf sjtong, gans sjtil dat lidje zong.

Op kirmesdaag, 't weer woar gÚd, ich vreiet vas, how gowwe mod.
't Vruijke hoal mich in de boŽt mer ich woal mit de jonge oŽt.
Ee joar beijnee en in de priŽs, 'ch wed pappa, doa noa oad en griŽs.
Wie ich da veur gen elter sjtong, gans sjtil dat lidje zong.

* cd 2002/2003 : Diverse artiesten - " Karneval in os Mergelland 5 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIENG ‘WWE
2001/2002: Tekst & muziek: Hub Eussen & Pierre Schmeets
Zang(*) : Pierre,Hub & Erwin


Ich kin 't dich nit zaage, ich han 't al gedoa.
Dich in die Űwwe kieke, doa blies-te sjtil va sjtoa.
Och, loat os durreg danse en sjoenkele d'r beij,
get zinge en get sjanse, bis-murge-vreug 'n oŽr of dreij.

Refrein:
‘wwe heij, Űwwe doa, kiek die maskers noŽ ins goa.
Drei daag gun-se hingereŽ, oad en jonk is op de beŽ.
‘wwe heij, Űwwe doa, kiek die maskers noŽ ins goa.
Vasteloavend bringt os allenuij beijeŽ.

De fliŽtjes in dieng hoare, 't bŲlke op mieng naas.
Bis doŽ vur mich 't kniŽntje en ich dan dienge haas.
Zien ich sjun maedjes lope, doa is nueks aan d'r hand.
(Went)-op-dieng Űwwe bliŽf ich hope, han ich miŽ hetske noŽ verpand,

* CD 2001: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN OS DURPKE STREUMT ENG BAAG
R. Groenveld

Ze zaage vur komme bei Vols, (boe, boe)
mer dat geet vur os toch neet durch. (hey, hey)
Vir blieve bej os in os durpke,
en maake os uvver Vols toch ging zurg.

Refrein:
In Űs durpke, sjtreumt ing baag,
al sinds joare, daag noa daag.
‘s Nieswiller durpke, geave ver nit aaf.
Ver viere ozze carnaval, Baagratte Alaaf !
Ver viere ozze carnaval, Baagratte Alaaf !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIň VASTELOAVENDSPARADIňS
2000: Tekst & muziek: Hub Eussen
Zang (*) : Pierre & Hub


Limburg is miŽ VasteloavendsparadiŽs.
Heij maak ver sjpas en bringt os ginge van de wiŽs.
Ver hent d'r Himmel op-gen eŽd, d'rum loat os zinge,
't ganse Mergelland in polonaise sjpringe.

Viers-te mit os karneval, da bis-te noŽts alling.
D'r optoch mit de wiŽdsjaf in, de sjpas die kint geŽ ing.
De knapkapel, nit sjun mea hel, sjpilt ummer get apats.
Joa, dea karneval, dea karneval, dea geet os aan 't hats.
Dea karneval, dea karneval, dea geet os aan 't hats.

Einzelgšnger, klonemaan die sjtunt al wer paraat.
D'r Burger get d'r sjleutel aaf, wea how zich dat gedaat.
D'r Elveroad 't letste woad, geet dreij daag lank op jats.
Durg dea karneval, dea karneval, dea geet hun aan 't hats.
Dea karneval, dea karneval, dea geet hun aan 't hats.

Bis-te in de wolke, kuns-te beij d'r PiŽtrus aš,
vertel da uvver karneval, mit alles d'rop en d'raš.
GroŽte Prins en klinge Prins, d'r Herr-God wed 't gats.
Durg dea karneval, dea karneval, dea geet Hem aan 't hats.
Dea karneval, dea karneval, dea geet Hem aan 't hats.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NIJSWILLER.COM
2005/2006: Tekst & muziek: Pierre Smeets, Erwin Haagen & Rykel Groenveld
Zang: Dur Ol, dur Erwin & dur Groen


Refrein:
Zukste get, witst'ut nit
Kiek da mťr op internet
es te nit kieks bliefste dom
zukste get, witst'ut nit
kiek da mťr op internet
www.nijswiller.com
't-nuuts dat sleet i wie eng bom

De Temenosluuj oet't kastiel sunt noe weg
Doarum hant veul Duutsche da ooch hiel veul pech
De HKV-jonge die sjrieve dat op
Die Heemkundejonge zunt top

Vuur hent noe vur Nijswillercom e berich
Enge Nijswiller ech vrijgezel is gezwich
Hťa vong ohne chatten toch ooch zie Moniek
En dat is in't durp zier uniek

Win'ste mit postcode auto of geld
Steet dat op nijswiller.com ooch vermeld
Anger berichte die zunt ze soms kwiet
Dat is ut vertrek van dur Piet

Biste aan't zukke noa hiel lekker friet
Kinstu dieng honger bie Remy good kwiet
Of wilste hennep en biste verslaaf
Dan zingt dur Baagrat Alaaf !!

Alaaf !!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS SJPASKAPEL
Tekst & meziek: Stef Feijen, Ron Eussen & Pierre Schmeets
Uitvoerende artiesten (*) : Pierre Schmeets & Hub Eussen


Refrein:
Kiek doa kunt os Sjpaskapel, sjuuftrombon veurop.
Sjpeale dunt ver mietstal hel, komme nit miŽ sjtop.
Joa, kiek doa kunt os Sjpaskapel, sjuuftrombon veurop.
Drie daag blus us Mergelland, Limburg op d'r kop. (2x)

Mieng buurvrouw sjpilt al joare 't betste op de bas.
Ze drinkt och jonge kloare, mer lup da oet d'r pas.
Lits is ze och gevalle, de trŲat die woar kapot.
NoŽ lup ze mer d'r hinger en zingt voal gowwe mod.

MiŽ broar dat is d'r JoŽhaan, deŽ is nit mie zoe flot.
Went deŽ ing trom mot howwe, da laachste dich kapot.
Ee welske kinte sjpeale, dat hilt heŽ nog wel beij.
Mer geet 't nog get schneller, da huusjte inge schrei.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POMP
1995: Teks & zang: R.Groenveld, J.Handels, T.Handels & P.Schmeets
Oetveurende (*) : Pierre & Truus


Refrein:
Wils'te de woarheed huure, loop mer noa de pomp,
moele uvver alle buure, loop mer noa de pomp.
Wils'te dich urges a stuure, loop mer noa de pomp
Op die plaatsch, doa weat ut neujts verteld, joa, doa an de pomp
Op die plaatsch, doa weat ut neujts verteld, joa, doa an de pomp

Doe wits ja i gen durp, de woarheed kent me kwiet.
Der Sjaak, der Huub, der Haarie, die hent joa alle tied.
Ze huure siech get aa, dat klink missjien duks plomp,
mer doavuur is ut treffe good, bij os hei an de pomp.

Sjun hoezer zunt gebouwd, al geet dat soms te schnel.
Da hingt dich de gemengde dierek dich an de bel.
Mer werkste in de buurt, dan kies'te waal get los,
want liere wie'ste dat mos doe, dat lierste van der vos.

Van doa oet Berreg op, da kun'ste a gen kerk.
Wat hat zich aafgespeld, dur jong zit ohne werk.
Bestuur troan op en aaf, processie gong toch durch.
Dur 'stoledans is noa gedoa, noe hent ver minder zurg.

Van doa oet durch gen durp, da kom' ver bij der Frank.
Dea straalt gezelligheed, da we'ste och nit kraank.
Der Wehner welt net miej, de frieteboet liet stop.
Dea zeat: wen deer nog honger hat, stelt uuch mer op der kop.

* cd 1999 : " Karneval in os Mergelland "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME