HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AN DE "LOEPERIE"
Teks & meziek: Teldec & E. Verheyen
Zang: Br Verheyen, Laurens Verheyen & Frans GommansHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS MEZIK KLINKT
Tekst & muziek: L. Geurts
Zang: Marjo Sillekens & Jos Wanten


Refrein:
As mezik klinkt mich in mien ore,
waan ik mich al in 't aardse paradis.
En ik kaom dan wr gauw op toere,
enkel en allin dor daes schone wis.
Wat is schnder, zo gewekt te waere,
en dun daag dan good gemutst begin,
s mezik klinkt mich in mien ore,
haet 't laeve vur mich wr hil veul zin.

As 's merges miene wekker wr 's aaflupt,
di makt mezik en gin gerammel mir.
Det ving ik fijn um zo gewekt te waere,
wat heerlik is det dan wr, kir op kir.

Heb ik di nach dan wr 's slech geslaope,
heb ik gedrmd van alles en nog wet.
De wekkerradio begint te speule.
en kaom ik dan wr vrolik oet mien bed.

As ik met carnaval wr laat nao hos gaon,
dan heb ik 's merges meujte op te staon.
Gelukkig stit de wekker op 't kesje,
en hft 't dus vandaag nit mis te gaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ASGONZIG
Tekst: Rob Zanders - muziek: Wouter v.d. Eerenbeemt
Zang: Dorien Oosterhout, Sandra Rijs & Wouter v.d. Eerenbeemt


Refrein:
Auver mien wang rolt un troan, de vasteloavend is gedoan.
Asgonzig is wer heej, an doa mei is dit fist veurbeej.
Loat s nog iene kier same klinke en s ltste gleske drinke.
Want as weej straks nar hos toe goan, dan is de carnaval gedoan.
Joa, as weej straks nar hos toe goan, dan is ut ech gedoan.

Ik loep dor derp en alles is stil,
nar hoes toe goan, is wat ik nit wil.
Dees fijne drei daag, ut waas ech hiel schon.
Maar alles is auver, ut is wer gewon.

Un joeksig kepelke, det speult nach op stroat.
De ltste wals dans ik op de moat.
Mar 't is nou gedoan, ut is nao ch oet,
en straks, dan wast water de schmink van mien snot.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N BRIL
Teks & meziek: W. Heldens
Zang: Henk Linders, Jacqueline Verrijth & Willem HeldensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN SRUM
Teks & meziek: S. Droog & P. Huys
Zang: Hans BendersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL VUR IDDERIN
Teks & meziek: A. Tonoli & G. v. Bracht
Zang: Hans BendersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET IS MICH NOG NOT VEURGEKAOME
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Wiel Fleurkens & Herman WijnhovenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET IS OS SRUM
Teks & meziek: W.v. Enckevort
Zang: William v. EnckevortHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ECHTE LEEFDE
Tekst: Tiny Rubie-Janssen - muziek: Ger Rubie
Zang: Marjolein Hoogers-Schouten & Hans Schouten


Refrein:
As ik dich in dien oge kiek, dan bin ik blie en veul mich riek,
dat is toch met geld nit te betalen.
Is 't gin wongder, zo gezag, dich bis vur mich in de weeg gelag.
Hoe koos det toch mg'lijk zien ?
De echte leefde deurt langer dan drei daag,
is met asgonzig nach lang nit vurbeej.
De echte leefde, die telt ok vur vandaag,
en vastenoavend, det huurt der beej.

De schonste tied van 't ganse joar, die haet mar in groet doel:
Drei dage laeve, wie 'n prins in 'n petattekoel.
Dan moog ik gans mich zelluf zien, mar al bin ik vreej,
ien ding blieft, wat ik dich brom, geluuf det mar van meej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GIN DERP IS ZO SCHON
Teks & meziek: G. Rubie
Zang: Hans Schouten, Toos v. Baden & Annemiek SaletHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GINNE KWATS
Teks & meziek: H. Wijnhoven
Zang: Gon Gruintjes & Ank WijersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IAO-IAO
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Theo GijsenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JONGE JAORE
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Marian & Jan SnelHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM SJOENKEL MEI
Tekst & muziek: Ger & Tiny Rubie-Janssen
Zang: Marjolein Hoogers-Schouten & Hans Schouten


Refrein:
Kom sjoenkel mei en veul dich thos, same git 't ens z vlot.
Ik haoj van dich en dich van mich, 't kan heej nimmer kapot.

Weej hebbe heej gin berge, gin zie, gin stukske strand,
mar 't allerschnste plekske, zo zaet mich mien verstank,
det is doa, woa ik thoes bin, al us det vlakke gronk,
wao ik de vastenaovund vier zes kir 't klkske ronk.

As ik met narreoge de waereld 's bekik,
dan wit ik hil zaeker, mien mooder haj gelik.
De raod, di zeej mich mei goof, hoe det zeej det bekaek:
't Is nerges baeter otgaon, dan in dien eige straek.

Zo as de oaje znge, zo zingt nou ook jeugd.
Gewon eur eige liedjes, vol joeks en echte kleuch.
En eederin mgt meidoon, daorum zeg ik beslist:
Zo is de vastenaovustid, 'n waor verbroederingsfist.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM ZET MET OS DE BLUMKES BOTE
Teks & meziek: T. Rubie
Zang: Toos & Henk v. BadenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIDDEN IN AMERIKA
Teks & meziek: W. Verheyen, J. Clevis & M. Sillekens
Zang: Jos Clevis, Marjo Sillekens, William v. Enckevort & Hans SchoutenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN STOKPAERD
Teks & meziek: J. & J. Binner
Zang: Gon Gruintjes & Ank WijersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH WAT KAN 'T SCHAAIE
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Hans Schouten & Marjolein HoogersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN OPTOCH
Tekst: Peter Rubie - muziek: Tom van Dijck
Zang: Gon Gruintjes


Hangt wer in de loog, det kinse merke,
de loedse van de tuinders zitte vol.
Megjes, jonges zien doa wer an 't werke,
lasse, zage, goan wer oet dun bol.

Refrein:
Mingse, pak och op en blief nit kieke.
Carnaval, det is de fenste tied.
Kom, doot mei en loat nou ok ens blieke,
drei daag, dan is ut verleajen tied.

Den tied begint te krumpe, zoe als elk joar,
kunt wer op de leaste dage aan.
Nag un likske verf en heej is wer kloar.
De vraog is: staon weej dit joar bouven aan ?

Met dun optoch zien de straote bomvol,
langzaam kumt dun optoch veurbeej.
Groepe, wages, alles het toch vul lol,
moisten optoch oet de buurt vur meej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS JOEKSKEPEL
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Hans Schouten & Marjolein HoogersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SRUMSE CARNAVAL
Teks & meziek: W. Fleurkens
Zang: Wiel FleurkensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N SRUMSE ROS
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Will v. Enckevort & Ans v.d. BeeleHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STIKS OPNIE
Tekst: Tiny Rubie-Janssen & El Hermkens - muziek: Ger Rubie
Zang: El Hermkens, Rob Zanders & Ger Rubie


Refrein:
Nae, ik kan 't toch nit loate want 't zit mich in 't blood.
Joa, 't is der in gegoate, doarum git det nou zo good.
Nae, ik kan 't toch nit loate want 't leave makt mich blie,
en doar hoem-pa-pa en tra-la-la begin ik stiks opnie.

'k Heb mich veurgenaome, dit is de laeste kier,
det ik zo van stapel loep, ik heb mien les gelierd.
Mar dan is 't toch wer raak, 't kriebelt in mien blood.
't Is de vasteloavend, det deut mich altied good.

'k Heb mich veurgenaome, gin druppel mier vandaag,
want ik wit wal van mich zelf, det ik det nit verdraag.
't Is nit te geluueve, 't kruupt woa 't nit kan.
Drei daag van plezeer, det is de schuld doavan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N TID IS AANGEBRAOKE
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Hans Schouten, Toos v. Baden & Annemiek SaletHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESMACHIEN
2004/2005: Tekst & muziek: Pieter Deters
Zang: Krullevaar Karnaval Kids


Vurrig jaor met carnaval toen haije weej plezier
Daag aan un stuk
Dus zagte weej tege mekaar dat wille weej nag enne kier
En weej haije geluk
Want in de scheur stong un grot mechien, daomeij koste weej reize van heer wies door
Weej stapte in met un man of tien en ginge terug nao vurrig jaor

Refrein:
De tiedmachine d git vertrekke
Un jaor veuret of un jaor terug
Aan boord dao zitte wal elluf gekke
Ze hebbe de prins al op de rug
De tiedmachine d git vertrekke
Un jaor veuret of un jaor terug
Ze hebbe lol, trekke gekke bekke
En man wat git dun tied daan vlug

Elk jaor vraog ik meej aaf , wie wurt dit jaor de prins,
Heej, heej of heej
Dan kan ik nit mier slaope, mar det snapt heej toch gen mins
Maar det is nou vurbeej
De tiedmachine stiet al klaor, die brengt meej zo un jarke wier, gen bezwaor
En dan wit ik, 't is echt waor, wie de prins wurt 't volgend jaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAL WIEZE
Teks & meziek: M. Cremers & De Balkers
Zang: De BalkersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT HESSE TE KLAGE
Teks & meziek: T. Rubie
Zang: Marjo Sillekens & Will v. EnckevortHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WATTIP-ROCK
Teks & meziek: W. Heldens
Zang: Henk Linders, Jacqueline Verrijth & Willem HeldensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME